Stypendia szkolne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

STYPENDIA SZKOLNE
Przepisy regulujące zasady, tryb przyznawania i wysokość pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego (i zasiłku szkolnego) dla uczniów zawierają przede wszystkim:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. – o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.): rozdział 8a, art. 90b i następne;
 2. Uchwała nr XVI/125/12 Rady Gminy Żyraków z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w gminie Żyraków (Dz. Urzędowy Wojew. Podkarpackiego z 2012 r. poz. 1105),
  a ponadto:
 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. – o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 163);
 4. Ustawa z dnia 28 listopada 2013 r, - o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 959).
   
 1. Komu przysługuje stypendium szkolne?
  Stypendium przysługuje zamieszkałym w gminie Żyraków:
  1) uczniom szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży i dorosłych;
  2) słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb socjalnych
  do czasu ukończenia nauki, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, a ponadto:
  3) dzieciom i młodzieży korzystającym z opieki ośrodków dla osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim albo upośledzonych umysłowo z niepełnosprawnościami sprzężonymi – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki (czyli do ukończenia 18 roku życia).
  Wynika stąd, że o stypendium szkolne nie mogą się ubiegać dzieci z zerówki i studenci szkół wyższych (uczelnie mają swoje odrębne programy stypendialne).
   
 2. Tryb ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego:
  1) rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia, pełnoletni uczeń (lub słuchacz kolegium) składają w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Żyrakowie dokładnie wypełniony i podpisany wniosek (druk tutaj, można też odebrać druk w miejscowej szkole lub w ZOFA);
  2) wniosek składa się w okresie od 1 do 15 września danego roku szkolnego (termin określony w ustawie, jego przekroczenie jest możliwe jedynie w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, jak np. utrata części dochodów w rodzinie);
  3) prawdziwość danych zawartych we wniosku własnoręcznym podpisem potwierdza wnioskodawca – pod rygorem odpowiedzialności karnej;
  4) stypendium przyznaje - w formie decyzji administracyjnej - Wójt Gminy Żyraków, na okres nie krótszy niż miesiąc (na wiosnę, po otrzymaniu kolejnej dotacji, decyzja ta jest aneksowana);
  5) wysokość przyznanego stypendium wynika z dochodu na osobę w rodzinie stypendysty (progi dochodowe określa wymieniona wyżej uchwała Rady Gminy), z tym że taki dochód nie może przekroczyć 456 zł;
  6) dochód ten – co do zasady – ustala się za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku, a więc za sierpień; osoby dorywczo podejmujące pracę do wniosku powinny dołączyć oświadczenie o uzyskanych w ten sposób dochodach;
  7) jeżeli dochód w rodzinie zmieni się po złożeniu wniosku o stypendium, obowiązkiem wnioskodawcy jest jego aktualizacja.
   
 3. Kwota stypendium przekazywana jest na konto bankowe wskazane przez wnioskodawcę, na podstawie rozliczonych w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Żyrakowie imiennych rachunków (faktur) potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne w okresie objętym stypendium, co oznacza, że:
  1) do takich wydatków zalicza się imienne rachunki i faktury za zakup podręczników, zeszytów, lektur i wydawnictw popularnonaukowych, przyborów szkolnych, sprzętów (np. biurko dla ucznia), pomocy naukowych i urządzeń informatycznych (komputera, drukarki) poniesione także w okresie poprzedzającym (lipiec i sierpień) rozpoczęcie roku szkolnego, w którym przyznano stypendium; jeżeli uczeń odkupił od kolegi używane podręczniki, do rozliczenia wystarczy pisemne oświadczenie o zapłaconej cenie za takie podręczniki
  2) podobnie do wydatków edukacyjnych zalicza się bilety miesięczne na dojazd ucznia do szkoły rachunek (abonament) za dostęp do Internetu, rachunek za uczestnictwo w wycieczce szkolnej, za bilety do instytucji i placówek edukacyjnych;
  3) nie zalicza się do takich wydatków rachunków za żywność (żywienie) czy ubiór dla ucznia (z wyjątkiem stroju sportowego wymaganego na zajęciach z wychowania fizycznego i ubiorów ochronnych wymaganych w warsztatach szkolnych, laboratorium czy praktycznym kształceniu zawodowym), rachunków za leki i leczenie ucznia bądź za jego ubezpieczenie – pomoc w tym zakresie jest możliwa, ale z innych funduszy, pozostających w dyspozycji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 4. Przyjmujący wniosek pracownik ZOFA obowiązany jest do udzielenia wnioskodawcy pomocy w wyjaśnieniu wątpliwości lub w wypełnieniu wniosku.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2019-03-20
Data publikacji:2019-03-20
Osoba sporządzająca dokument:mgr Leszek Połomski
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:5373