Zwrot podatku akcyzowego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Każdy rolnik, który chce odzyskać podatek akcyzowy zawarty  w cenie oleju  napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić  faktury VAT
      w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
      w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
      w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.

  Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi:

  160,60 zł * ilość ha użytków rolnych

  oraz

  5,84 zł * średnia roczna liczba świń

  i

  58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni
  Dotacje będą  wypłacane w terminach:

  1 - 30 kwietnia 2024 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

  1 - 31 października 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
  przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 Wójt

(-)mgr inż. Marek Rączka


Wniosek o zwrot podatku akcyzowegoKogo Dotyczy ?

Dotyczy producentów rolnych. Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne,

Wymagane Dokumenty:

 • Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 • Faktury VAT (lub ich kserokopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,
 • Do wglądu umowy dzierżawy

Opłaty: Brak opłat za złożenie wniosku

Podstawa Prawna:

 • Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2023 r., Nr 52, poz. 1948),
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.)
   

Termin Realizacji

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego składa się w terminie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego i od dnia 1 sierpnia do końca sierpnia danego roku.
Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego w drodze decyzji następuje w terminach:

 • od dnia 1 kwietnia do końca kwietnia ( jeżeli wniosek został złożony w terminie od 1 do końca lutego),
 • od dnia 1 października do końca października ( jeżeli wniosek został złożony w terminie od dnia 1 sierpnia do końca sierpnia ).

Pieniądze przelewane są na rachunek bankowy wskazany we wniosku.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Nie uzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Tryb Odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójta/burmistarza właściwego do załatwienia sprawy.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2019-03-20
Data publikacji:2019-03-20
Osoba sporządzająca dokument:mgr Agnieszka Tokarz
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:6087