Wybory Ławników 2020

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

WYBORY ŁAWNIKÓW 2020-2023
Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie poinformował Przewodniczącą Rady Gminy w Żyrakowie o liczbie ławników potrzebnych do wyboru z terenu właściwości Rady Gminy w Żyrakowie na kadencję lat 2020-2023 :

 • do Sądu Okręgowego w Rzeszowie – 1 ławnik

 • do Sądu Rejonowego w Dębicy – 1 ławnik
   

KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

 2. jest nieskazitelnego charakteru,

 3. ukończył 30 lat,

 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,

 5. nie przekroczył 70 lat,

 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

 7. posiada, co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:

 1. prezesi właściwych sądów,

 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych

 3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
   

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW upływa dnia 30 czerwca 2019 roku.

WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

 4. 4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

 5. 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 6. Zgodna na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną RODO.
   

Dokumenty ujęte w punktach od 1) do 4) powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

 • Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

 • Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. (Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście).
  Rada Gminy w Żyrakowie będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławników od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie.

WZORY DOKUMENTÓW

Wzory dokumentów można pobrać także w Urzędzie Gminy w Żyrakowie – pokój nr 17.  lub poniżej w załączonych plikach.

GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY
Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu tj. Urząd Gminy w Żyrakowie, 39-204 Żyraków 137

 • poniedziałek godz. 8.00 – 16.00

 • wtorek - piątek godz. 7.00 – 15.00

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy w Żyrakowie po 30 czerwca 2019 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

OPŁATY

 • Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

 • Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 • Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb państwa.


Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerem tel.: 14 6807 117
 

Informacja Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie

2019-05-30

Informacja Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2019-05-30
Data publikacji:2019-05-30
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:mgr Adam Pryga
Liczba odwiedzin:4780