OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Prawa osób, których dane dotyczą - klauzula informacyjna

W związku z pozyskiwaniem danych osobowych informujemy, zgodnie z zapisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO), że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Żyraków z siedzibą: 39-204 Żyraków, Żyraków 137

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Wójta Gminy Żyraków - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO.

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 2, w tym przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa,

 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów,

 • podanie danych osobowych jest obowiązkowe i umożliwi realizację ustawowych zadań Wójta oraz załatwienie inicjowanych przez Panią/Pana spraw. W przypadku ich niepodania nie będzie możliwe załatwienie Pani/Pana spraw,

przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,

 • sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO,

 • ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów,

 • przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody, na podstawie której przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody),

 • przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie,

 • przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia swoich danych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana prawa do przeniesienia Pani/Pana danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie,

 • Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu,

 • Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej bez postawy prawnej.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz  korzystania z praw związanych z przetwarzaniem  danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Żyrakowie.

 • Za pośrednictwem poczty tradycyjnej (listownie):

 • 39-204 Żyraków 137

 • Telefonicznie  14 68 07 116

 • Pocztą elektroniczną: rodo@zyrakow.pl

Możliwy jest również kontakt osobisty w siedzibie Urzędu w Żyrakowie: 39-204 Żyraków 137, pokój 16.

Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ? Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Adam Pryga - Inspektor Ochrony Danych w Gminie Żyraków i jednostkach organizacyjnych podległych Wójtowi Gminy Żyraków

Kontakt:

adres: 39-204 Żyraków 137

tel: 14 68 07 116

e-mail: rodo@zyrakow.pl

 

3. Punkt kontaktowy RODO
Punkt kontaktowy RODO zlokalizowany jest w siedzibie Urzędu Gminy w Żyrakowie (39-204 Żyraków, Żyraków 137) i funkcjonuje w godzinach pracy Urzędu.
Do głównych zadań Punktu kontaktowego RODO należy:

 • udzielanie ustnych i pisemnych informacji klientom Urzędu w zakresie zagadnień dotyczących przetwarzania danych osobowych w Urzędzie;

 • koordynacja spraw i udzielanie informacji, na żądanie osób, których dane są przetwarzane, o szczegółach przetwarzania tych danych, w tym udzielanie dostępu do danych ich dotyczących w myśl art. 15 RODO;

 • koordynacja spraw związanych z załatwianiem wniosków składanych do Urzędu, przez osoby, których dane dotyczą w trybie w art. 16-20 RODO;

 • przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie;

 • zawiadamianie osób, których dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych.

4. Monitoring wizyjny w Urzędzie Gminy w Żyrakowie - informacja

W związku z pozyskiwaniem danych osobowych (wizerunek), informujemy, że administratorem zarejestrowanych w systemie monitoringu wizyjnego Pani/Pana danych jest Wójt Gminy Żyraków, 39-204 Żyraków 137. Monitoring obejmuje otoczenie budynku Urzędu Gminy w Żyrakowie i jest stosowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nagrania z monitoringu wizyjnego mogą zostać udostępnione organom ścigania, w przypadku uprawnionego żądania wynikającego z zakresu działania takiego organu. Zapisy z kamer monitoringu wizyjnego przechowywane będą przez okres 14 dni i po tym czasie zostaną zapisane nowymi nagraniami. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu wizyjnego ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania, jeśli wykaże faktyczny powód takiego ograniczenia. Pozytywne rozpatrzenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w ramach monitoringu wizyjnego musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego, w przypadku uznania, że dane osobowe w ramach tego systemu nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2019-03-07
Data publikacji:2019-03-07
Osoba sporządzająca dokument:Adam Pryga
Osoba wprowadzająca dokument:Adam Pryga
Liczba odwiedzin:5178