Jesteś tutaj: Start / AKTUALNOŚCI / Ogłoszenia

Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Obwieszczenie GN.683.4.1.2023.WM

2023-09-20

Obwieszczenie

w postępowaniu o ustalenie odszkodowania za nieruchomość ...

Ogłoszenie o naborze na Partnera do projektów

2023-09-18

Ogłoszenie o naborze na Partnera do projektów

Gmina Żyraków na podstawie Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz.  1079) ogłasza otwarty nabór na Partnera w celu wspólnej realizacji projektów w ramach Działania 07.12 Szkolnictwo ogólne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 celem  poprawy jakości kształcenia ogólnego na terenie Gminy Żyraków.

Obwieszczenie IiGK.6733.17.2023

2023-09-18

Obwieszczenie

"Budowa sieci wodociągowej ... na działkach w Straszęcinie"

Obwieszczenie IiGK.6733.16.2023

2023-09-18

Obwieszczenie

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i jej instalacją elektryczną... na działkach w Korzeniowie."

Informacja dla mieszkańców Gminy Żyraków

2023-09-15

Informacja dla mieszkańców Gminy Żyraków

Szanowni Mieszkańcy

Wójt Gminy Żyraków informuje, że od września 2023 r. rozpoczynają się kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Ich celem jest zapobieganie zanieczyszczaniu środowiska naturalnego: gleby, wód gruntowych i zbiorników wodnych.

W myśl art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1469 ze zm.), każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek podpisać umowę z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadów w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Żyraków.

Zgodnie z §7 Uchwały Nr XXI/232/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 2 grudnia 2020 r. o regulowaniu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żyraków (tekst jedn. Dz.U. Woj. Podk. z 2020 r. poz.5018) podczas kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do okazania zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury) uprawnionym pracownikom Urzędu Gminy Żyraków. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania  gromadzonych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych powinna zapewnić aby zbiorniki te nie ulegały przepełnieniu, nie rzadziej niż dwa razy do roku. W przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków, należy pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków).

W związku ze zmianą przepisów z dnia 9 sierpnia 2022 r. dotyczącym art. 6 ust. 5aa Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku   w gminach  Wójt Gminy Żyraków zobowiązany jest prowadzić kontrolę w tym zakresie co najmniej raz na dwa lata.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, powinni to uczynić jak najszybciej.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku   w gminach, gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych w związku  z tym Wójt Gminy Żyraków zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Żyraków o wypełnienie stosownego oświadczenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowym lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia  należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. Nr 15.

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Ogłoszenie

2023-09-15

Ogłoszenie

w sprawie konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 24 rok"

Obwieszczenie IiGK.6733.15.2023

2023-09-08

Obwieszczenie

"Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego 0,4 kV"

Obwieszczenie RZ.ZUZ.2.4210.34.2023.PP

2023-08-25

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Jaśle

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2023-08-24

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

"Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

Informacja RZ.ZUZ.2.4210.190.2023.BS

2023-08-23

Informacja

Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle

w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizację obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisłoki nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko...

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Żyrakowie
Data utworzenia:2019-02-12
Data publikacji:2019-02-12
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:26647