Jesteś tutaj: Start / WŁADZE / Wójt

Wójt

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wójt Gminy Żyraków
mgr inż. Marek Rączka

39-204 Żyraków
Żyraków 137
tel: (0-14) 68 07 120

 

Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:

 • Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz oraz prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących Gminy.
 • Opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłoszenie i odwołanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego.
 • Podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem lub mienia.
 • Wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
 • Udzielanie pełnomocnictw w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji.
 • Niezwłoczne ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania w trybie przewidzianym dla przepisów prawa miejscowego.
 • Przedkładanie Uchwał Rady i Zarządzeń stosownie do kompetencji, Wojewodzie lub Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
 • Nadzorowanie realizacji budżetu.
 • Składanie jednoosobowo oświadczeń woli, związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy.
 • Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek administracyjnych.
 • Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu w rozumieniu kodeksu pracy w stosunku do pracowników Urzędu.
 • Nadzorowanie wykorzystania mienia komunalnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie w tych sprawach wniosków i propozycji Radzie.
 • Wykonywanie Uchwał Rady oraz składanie sprawozdań w tym zakresie.
 • Wydawanie Zarządzeń wprowadzających w życie regulaminy wewnętrzne dotyczące działalności Urzędu np. instrukcję obiegu dokumentów, instrukcje inwentaryzacyjną. instrukcję kasową, regulaminy funduszu nagród, socjalnego i mieszkaniowego, regulaminu pracy itp.
 • Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym oraz innych ustaw określających jego uprawnienia.
 • Wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Gminy.
 • Przyjmowanie obywateli w ramach skarg i wniosków.
 • Współdziałanie z Wojewodą przy wykonywaniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach podpisanych porozumień.
 • Uczestniczenie w pracach związków i porozumień komunalnych, o ile Rada nie wyznaczy innego przedstawiciela.
 • Wykonywanie innych zadań i czynności zastrzeżonych dla Wójta w przepisach szczególnych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2019-02-12
Data publikacji:2019-02-12
Osoba sporządzająca dokument:Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Adam Pryga
Liczba odwiedzin:10249