Ogłoszenie o sesji w dniu 19.06.2024

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 czerwca 2024

Informuję, że Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 19 czerwca 2024 roku (środa) o godz. 14.00 w budynku Kulturalno-Oświatowym w Zawierzbiu, Zawierzbie 62a.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Rozpatrzenie Raportu o stanie gminy Żyraków za 2023 rok: debata nad Raportem o stanie Gminy Żyraków.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Żyraków wotum zaufania.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żyraków za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego gminy Żyraków i sprawozdania finansowego za 2023 r.
 5. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok
 6. Odczytanie Uchwały nr 1/2024 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Żyrakowie.
 7. Zapoznanie się z opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Żyraków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żyraków wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żyraków za rok 2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia szkół do udziału w projekcie własnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, PRIORYTET 7, Działanie FEPK.07.12 Szkolnictwo ogólne, projekt pt. „Orientuj się!” złożony w ramach naboru niekonkurencyjnego nr FEPK.07.12-IP.01-001/23 na lata 2021-2027.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie za 2023 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonej w miejscowości Żyraków .
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonej w miejscowości Żyraków .
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonych w miejscowości Bobrowa.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Bobrowa.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Straszęcin.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Żyraków.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyraków.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2024 rok nr LIV/630/23 z dnia 28 grudnia 2023 roku.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIV/631/23 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków
 26. Raport z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Efektów jego realizacji w roku 2023.
 27. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2023 r.”.
 28. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2023 rok.
 29. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 30. Wolne wnioski i zapytania.
 31. Zamknięcie sesji. 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Maria Bodzioch

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2024-06-10
Data publikacji:2024-06-10
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:153