Ogłoszenie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 czerwca 2024

Informujemy, że wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu, Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji  Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu  17 czerwca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 800 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

  1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  2. Omówienie Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok.
  3. Omówienie Raportu o stanie gminy Żyraków za 2023 rok.
  4. Analiza i opiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy:

1) projekt uchwały w sprawie przystąpienia szkół do udziału w projekcie własnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, PRIORYTET 7, Działanie FEPK.07.12 Szkolnictwo ogólne, projekt pt. „Orientuj się!” złożony w ramach naboru niekonkurencyjnego nr FEPK.07.12-IP.01-001/23 na lata 2021-2027.   

2) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie za 2023 rok.

3) projekt uchwały w sprawie nabycia na rzecz  Gminy Żyraków nieruchomości położonej
w miejscowości Żyraków .

4) projekt uchwały w sprawie nabycia na rzecz  Gminy Żyraków nieruchomości położonej
w miejscowości Żyraków .

5) projekt uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonych
w miejscowości Bobrowa.

6) projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Bobrowa.

7) projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Straszęcin.

8) projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty.

9) projekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia
i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie.

10) projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy  Żyraków.

11) projekt uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyraków.  

12) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.

13) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.

14) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.

15) projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2024 rok nr LIV/630/23

z dnia 28 grudnia 2023 roku.  

16) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIV/631/23 Rady Gminy
w Żyrakowie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków

17) Raport z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Efektów jego realizacji w roku 2023.

18) Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Żyraków
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2023 r.”.

19) Ocena zasobów pomocy społecznej za 2023 rok.

  1. Sprawy bieżące.
  2. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

                                                                                             Przewodniczący w/w Komisji

Rady Gminy w Żyrakowie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2024-06-10
Data publikacji:2024-06-10
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:42