Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zapytanie ofertowe "Przebudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania części budynku posterunku policji w Żyrakowie na budynek użyteczności publicznej z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej"

Zapytanie ofertowe

"Przebudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania części budynku posterunku policji w Żyrakowie na budynek użyteczności publicznej z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej"

24 października 2023
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe "Przebudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania części budynku posterunku policji w Żyrakowie na budynek użyteczności publicznej z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej"

Poprawa infrastruktury drogowej na terenach popegeerowskich w Gminie Żyraków

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PODSTAWOWYM

NA ROBOTĘ BUDOWLANĄ O WARTOŚCI POWYŻEJ 130 000 ZŁ NETTO ORAZ PONIŻEJ 5 382 000 EURO

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na:

 
Poprawa infrastruktury drogowej na terenach popegeerowskich w Gminie Żyraków
 
23 października 2023
Czytaj więcej o: Poprawa infrastruktury drogowej na terenach popegeerowskich w Gminie Żyraków

Zawiadomienie IiGK.6220.9.2023

Zawiadomienie

"w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ..."

20 października 2023
Czytaj więcej o: Zawiadomienie IiGK.6220.9.2023

Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie gminy Żyraków w sezonie zimowym 2023/2024

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PODSTAWOWYM

NA ROBOTĘ BUDOWLANĄ O WARTOŚCI POWYŻEJ 130 000 ZŁ NETTO ORAZ PONIŻEJ 5 382 000 EURO

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na:

Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie gminy Żyraków w sezonie zimowym 2023/2024

Link do strony prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-67b38fbb-6df5-11ee-9aa3-96d3b4440790

19 października 2023
Czytaj więcej o: Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie gminy Żyraków w sezonie zimowym 2023/2024

Zarządzenie 135/2023

Zarządzenie AO.0050.135.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 17 października 2023 r.

w sprawie wyznaczenia na rok 2024 podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna

19 października 2023
Czytaj więcej o: Zarządzenie 135/2023

Sprawozdania Budżetowe - III kwartał 2023

19 października 2023
Czytaj więcej o: Sprawozdania Budżetowe - III kwartał 2023

Zarządzenie 130/2023

Zarządzenie AO.0050.130.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok.

19 października 2023
Czytaj więcej o: Zarządzenie 130/2023

Informacja RZ.ZUZ.2.4210.381.2023.AK

Informacja

w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych ...

18 października 2023
Czytaj więcej o: Informacja RZ.ZUZ.2.4210.381.2023.AK

Zarządzenie 134/2023

Zarządzenie AO.0050.134.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 17 października 2023 r.

w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych na wybór partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektów w ramach Działania 07.12 Szkolnictwo ogólne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 celem zwiększenia szans edukacyjnych uczniów w ramach kształcenia ogólnego w szkołach na terenie Gminy Żyraków

18 października 2023
Czytaj więcej o: Zarządzenie 134/2023

Ogłoszenie o sesji w dniu 25.10.2023

Informuję, że  Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 25 października 2023 roku (środa) o godz. 14.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2024 rok”.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żyraków, położonej w miejscowości Nagoszyn.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żyraków, położonej w miejscowości Nagoszyn.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonych w miejscowości Nagoszyn.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Straszęcin.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Żyraków, udostępnionych dla przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/431/22 Rady Gminy Żyraków
  z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Żyraków na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym   trybu konsultacji.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi
  z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok nr  XLI/500/22 z dnia 23 grudnia 2022 roku. 
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/501/22 z dnia 23 grudnia 2022 roku
  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Żyraków.
 26. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 27. Wolne wnioski i zapytania.
 28. Zamknięcie sesji.   

Przewodnicząca Rady Gminy

        Maria Bodzioch

18 października 2023
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o sesji w dniu 25.10.2023