Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

OGŁOSZENIE

              Sołtys i Rada Sołecka wsi Wiewiórka zapraszają mieszkańców sołectwa na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 26 listopada 2023 r. (niedziela) o godz. 1215 w Remizie OSP  w Wiewiórce.

Tematem zebrania będzie :

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Głosowanie czy zebranie ma być nagrywane czy nie.   
 3. Podsumowanie inwestycji wykonanych w 2023 roku oraz informacja o innych sprawach związanych z miejscowością Wiewiórka.
 4. Propozycje inwestycji na 2024 rok.
 5. Wolne wnioski i zapytania.
 6. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku frekwencji, zebranie odbędzie się w tym samym dniu, w tym samym lokalu o godz. 1230.

Sołtys i Rada Sołecka wsi Wiewiórka

20 listopada 2023
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

  Sołtys wsi Żyraków zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 27 listopada 2023 r. (poniedziałek) o godz. 1800 w Zespole Szkół w Żyrakowie.    

  Tematem zebrania będzie :

 1. Otwarcie i powitanie.
 2. Sprawozdanie z realizacji działań na terenie sołectwa Żyraków.
 3. Wyrażenie opinii w sprawie zbycia działek nr 692/223, 1420/9, 1421/1, 1421/4, 1423/16.
 4. Wyrażenie opinii w sprawie przedłużenia umów dzierżawy działek: 1) nr 590/9,
  2) nr 1411/5.
 5. Plan budżetu sołectwa Żyraków na 2024 rok.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku frekwencji, zebranie odbędzie się w tym samym dniu, w tym samym  lokalu o godz. 1815.

Sołtys  wsi  Żyraków

             Łukasz Poproch

20 listopada 2023
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE

Ogłoszenie

Informujemy, że wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu, Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu  21 listopada 2023 r. (wtorek) o godz. 1400 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 2. Sprawy bieżące, w tym omówienie :
 • projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żyraków na lata 2024-2030.
 • projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole
  i w domu” na lata 2024-2028 oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielone w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028”.
 • projektu uchwały w sprawie dopłaty do odbiorców usług - zbiorowego zaopatrzenia
  w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żyraków. 
 • projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/572/23 Rady Gminy
  w Żyrakowie z dnia 21 lipca 2023 roku.
 • projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Żyraków na 2024 rok.
 • projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 • projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Żyraków.
 • projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.
 • projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok nr  XLI/500/22
  z dnia 23 grudnia 2022 roku. 
 • projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/501/22 z dnia 23 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Żyraków.
 • Informacji o stanie realizacji przez Gminę zadań oświatowych w roku szkolnym 2022/2023.
 • Informacji z analizy oświadczeń majątkowych.
 1. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący w/w Komisji Rady Gminy w Żyrakowie

20 listopada 2023
Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Obwieszczenie IiGK.6733.8.2023

Obwieszczenie

z dnia 17-11-2023

dytaczące sprostowania oczywistej omyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia:

 Budowa budynku użyteczności publicznej, niezbędenj infrastruktury technicznej. 

17 listopada 2023
Czytaj więcej o: Obwieszczenie IiGK.6733.8.2023

Obwieszczenie IiGK.6220.13.2023

Obwieszczenie

"Budowa ogrodzonego zbiornika retencyjnego z zastawką, z umocnieniem skarp i dna na nim..."

17 listopada 2023
Czytaj więcej o: Obwieszczenie IiGK.6220.13.2023

Zarządzenie 143/2023

Zarządzenie AO.0050.143.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 13 listopada 2023 r.

w sprawie opracowania projektu budżetu gminy Żyraków na rok 2024

15 listopada 2023
Czytaj więcej o: Zarządzenie 143/2023

Protokół Nr LI/2023

14 listopada 2023
Czytaj więcej o: Protokół Nr LI/2023

Zarządzenie 139/2023

Zarządzenie AO.0050.139.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 3 listopada 2023 r.

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót budowlanych pn.: "Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bobrowa"

13 listopada 2023
Czytaj więcej o: Zarządzenie 139/2023

Zarządzenie 140/2023

Zarządzenie AO.0050.140.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 3 listopada 2023 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonej w miejscowości Żyraków

10 listopada 2023
Czytaj więcej o: Zarządzenie 140/2023

Informacja RZ.ZUZ..4210.457.2023.AK

Informacja
w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego...

7 listopada 2023
Czytaj więcej o: Informacja RZ.ZUZ..4210.457.2023.AK