Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych lub osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków

Aby świadczyć usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników z oczyszczani przydomowych, czyli usługi asenizacyjne, konieczne jest złożenie wniosku o zezwolenie:

 • osobiście do Urzędu Gminy w Żyrakowie,
 • listownie
 • elektronicznie (platforma e-PUAP)

Zezwolenie otrzymasz, jeśli:

 • dysponujesz odpowiednimi pojazdami do odbioru nieczystości
 • będziesz wywozić nieczystości tak, by nie doszło do zagrożenia życia i zanieczyszczenia środowiska
 • wybrałeś stację zlewną, która będzie odbierać od ciebie nieczystości
 • nie masz zaległości podatkowych ani zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
 • spełniasz wymagania, które ustanowiła Rada Gminy w Żyrakowie

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 2. zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych (w oświadczeniu konieczne jest zawarcie klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań”.),
 3. zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, (w oświadczeniu konieczne jest zawarcie klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań”.)
 4. dokument potwierdzający gotowość przyjęcia nieczystości ciekłych przez stacje zlewne,
 5. dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty:

 • 107 zł - opłata za wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych
 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo
27 września 2023
Czytaj więcej o: Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

 Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjny Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 29 września 2023 r. (piątek) o godz. 14.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Kontrola umorzeń podatkowych oraz zaległości za 2022 r.
 3. Sprzedaż mienia komunalnego (kontrola)
 4. Kontrola GZGK w terenie stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, itp.
 5. Sprawy różne, wolne wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący

     Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Żyrakowie           

        Zbigniew Waśko

27 września 2023
Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Postanowienie nr 64/2023

25 września 2023
Czytaj więcej o: Postanowienie nr 64/2023

Postanowienie Nr 63/2023

Postanowienie Nr 63/2023

Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II

z dnia 25 września 2023 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

25 września 2023
Czytaj więcej o: Postanowienie Nr 63/2023

Informacja o uprawnieniach wyborców z niepełnosprawnością

22 września 2023
Czytaj więcej o: Informacja o uprawnieniach wyborców z niepełnosprawnością

Zarządzenie 128/2023

Zarządzenie AO.0050.128.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 21 września 2023 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonej w miejscowości Żyraków

21 września 2023
Czytaj więcej o: Zarządzenie 128/2023

Przebudowa dróg gminnych

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PODSTAWOWYM

NA ROBOTĘ BUDOWLANĄ O WARTOŚCI POWYŻEJ 130 000 ZŁ NETTO ORAZ PONIŻEJ 5 382 000 EURO

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) na:

Przebudowę dróg gminnych

 

LINK DO STRONY PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-37b65978-57ad-11ee-a60c-9ec5599dddc1 

21 września 2023
Czytaj więcej o: Przebudowa dróg gminnych

Obwieszczenie GN.683.4.1.2023.WM

Obwieszczenie

w postępowaniu o ustalenie odszkodowania za nieruchomość ...

20 września 2023
Czytaj więcej o: Obwieszczenie GN.683.4.1.2023.WM

Zarządzenie 109/2023

Zarządzenie AO.0050.109.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 29 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok

20 września 2023
Czytaj więcej o: Zarządzenie 109/2023

Zarządzenie 112/2023

Zarządzenie AO.0050.112.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok.

20 września 2023
Czytaj więcej o: Zarządzenie 112/2023