Zwrot podatku akcyzowego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Wójt Gminy Żyraków

przypomina:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,


  • w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r.
Limit zwrotu podatku w 2019 r. wynosi:
100,00 zł x ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 - 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.


Wójt
mgr inż. Marek Rączka
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Żyrakowie, pokój nr 18, lub pod nr tel. 14 68 07 118.


Wniosek o zwrot podatku akcyzowegoKogo Dotyczy ?

Dotyczy producentów rolnych. Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne,

Wymagane Dokumenty:

 • Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 • Faktury VAT (lub ich kserokopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,
 • Do wglądu umowy dzierżawy

Opłaty: Brak opłat za złożenie wniosku

Podstawa Prawna:

 • Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2006 r., Nr 52, poz. 379),
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.)
   

Termin Realizacji

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego składa się w terminie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego i od dnia 1 sierpnia do końca sierpnia danego roku.
Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego w drodze decyzji następuje w terminach:

 • od dnia 1 kwietnia do końca kwietnia ( jeżeli wniosek został złożony w terminie od 1 do końca lutego),
 • od dnia 1 października do końca października ( jeżeli wniosek został złożony w terminie od dnia 1 sierpnia do końca sierpnia ).

Pieniądze wypłacane są gotówką w kasie Urzędu Gminy lub przelewane na rachunek bankowy wskazany we wniosku.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Nie uzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Tryb Odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójta/burmistarza właściwego do załatwienia sprawy.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2019-03-20
Data publikacji:2019-03-20
Osoba sporządzająca dokument:mgr Agnieszka Tokarz
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:4234