Jesteś tutaj: Start / AKTUALNOŚCI / Prace komisji

Prace komisji

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Prace Komisji:

Ogłoszenie - proace komisji

2019-10-14

O G Ł O S Z E N I E

Informujemy, że wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu, Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 21 października 2019 r. (poniedziałek) o godz. 1300 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 2. Sprawy bieżące, w tym omówienie projektów uchwał w sprawach:
  1) Programu ochrony środowiska dla Gminy Żyraków na lata 2017-2021z perspektywą do 2025 r. wraz z Prognozą Oddziaływania na środowisko
  2) projektu Uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żyraków
  3) projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów , w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  4) projektu uchwały w sprawie odpłatnego przyjmowania odpadów z działalności rolniczej przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
  5) Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez Gminę Żyraków w r. szk. 2018/19
 3. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący w/w Komisji Rady Gminy w Żyrakowie

OGŁOSZENIE

2019-10-14

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 21 października 2019 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.
Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Rozpatrzenie petycji.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Elżbieta Drąg

O G Ł O S Z E N I E

2019-03-21

O G Ł O S Z E N I E

 

Informujemy, że wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 27 marca 2019 r. (środa) o godz. 1400 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 2. Sprawy bieżące, w tym:
 1. Omówienie projektów Uchwał w sprawach:
  1. zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie.
  2. zmiany składu osobowego Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie.
  3. określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żyraków w 2019 roku
  4. powołania Rady Społecznej Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie
  5. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
  6. odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków
  7. odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków
  8. odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków
  9. zgody na udzielenia bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd
  10. wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości należącej do mienia komunalnego gminy Żyraków na rzecz Skarbu Państwa ? Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Tuszyma
  11. zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Nagoszyn pomiędzy Gminą Żyraków a osobą fizyczną
  12. funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020
  13. zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok nr II/24/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.
 2. Omówienie Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
 3. Omówienie Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żyraków za rok 2018
 4. Informacja na temat stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Żyraków.

III. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący stałych Komisji
Rady Gminy w Żyrakowie

 

O G Ł O S Z E N I E

2019-02-19

O G Ł O S Z E N I EInformuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w 26 lutego 2019 roku (wtorek) o godz. 9.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.
Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Analiza sytuacji w rolnictwie na terenie Gminy.

 3. Informacja o zrealizowaniu dopłat finansowych dla rolnictwa za rok 2018.

 4. Informacja na temat finansowych możliwości pozyskiwania środków finansowych na rolnictwo z UE.

 5. Analiza gruntów stanowiących własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa położonych na terenie gminy Żyraków.

 6. Sprawy bieżące.

 7. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie
Tomasz Duma

O G Ł O S Z E N I E

2019-02-18

O G Ł O S Z E N I EInformuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjny Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 26 lutego 2019 r. (wtorek) o godz. 12.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.
Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Kontrola wydatków przeznaczonych na działalność OSP i LKS.

 3. Sprawy bieżące.

 4. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Żyrakowie
Zbigniew Waśko

O G Ł O S Z E N I E

2019-02-15

O G Ł O S Z E N I EInformuję, że posiedzenie Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 26 lutego 2019 roku (wtorek) o godz. 10.30 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.
Proponowany porządek obrad :

  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Informacja Kierownika Posterunku Policji w Żyrakowie na temat:

  3. a) realizacji zadań za 2018 rok.
   b) zadania na 2019 rok.
   c) stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Żyraków.
   d) mapa zagrożeń.
  1. Przegląd stanu dróg gminnych i powiatowych, oświetlenia ulicznego na terenie Gminy oraz ich oznakowania.

  2. Informacja Komendanta OSP Gminy Żyraków:

  3. a) zagrożenia pożarowe.
   b) zagrożenia powodziowe.
   c) stan bezpieczeństwa na wypadek klęsk żywiołowych (stan magazynowy).
 1. Sprawy bieżące.

 2. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie
Tadeusz Orłowski

O G Ł O S Z E N I E

2018-12-07

O G Ł O S Z E N I EInformujemy, że wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 10 grudnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.
Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 2. Analiza projektu budżetu gminy na 2019 rok

 3. Sprawy bieżące, w tym omówienie projektów Uchwał w sprawach:
  a) uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok"
  b) poboru w drodze inkasa podatków, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
  c) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych Gminy Żyraków na 2019 rok
  d) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Żyraków na 2019r.
  e) utworzenia Żłobka i nadania mu statutu
  f) ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w Gminnym Żłobku w Żyrakowie
  g) przyjęcia planu nad Żłobkiem Gminnym w Żyrakowie
  h) omówienie zmian w Statucie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

 4. Zamknięcie posiedzenia Komisji.


Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy w Żyrakowie

O G Ł O S Z E N I E

2019-01-15

O G Ł O S Z E N I E
 


Informujemy, że wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 30 stycznia 2019 r. (środa) o godz. 14.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.
Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 2. Sprawy bieżące, w tym omówienie projektów Uchwał w sprawach:
  a) uchylenia Uchwały nr LVIII/481/18 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy
  b) zmiany uchwały nr XVI/105/15 z dnia 30.12.2015 r. w sprawie przyjęcia i realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żyraków"
  c) nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków
  d) zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Zasów
  e) zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Wola Wielka
  f) zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Straszęcin
  g) wydzierżawienia części działki położonej w Straszęcinie, należącej do Gminy Żyraków
  h) zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Nagoszyn
  i) odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków
  j) udzielenia bonifikaty w związku ze zbyciem nieruchomości należącej do Gminy Żyraków z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej
  k) wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości należącej do mienia komunalnego Gminy Żyraków na rzecz Skarbu Państwa ? Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Tuszyma
  l) nadania nazwy placowi na terenie miejscowości Wiewiórka
  m) nadanie nazwy rondu na terenie miejscowości Straszęcin
  n) ustalenia wysokości opłaty za wpisów rejestru żłobków i klubów dziecięcych
  o) wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy
  p) określenie szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy

 3. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy w Żyrakowie

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Żyrakowie
Data utworzenia:2019-02-12
Data publikacji:2019-02-12
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:401