Jesteś tutaj: Start / AKTUALNOŚCI / Prace komisji

Prace komisji

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Prace Komisji:

O G Ł O S Z E N I E

2020-06-03

Informujemy, że wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu, Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 8 czerwca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 1200 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 2. Analiza wykonania budżetu Gminy za 2019 rok (Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok oraz Sprawozdanie finansowe za 2019 rok)
 3. Sprawy bieżące, w tym omówienie:
 • raportu o stanie gminy Żyraków za 2019 rok
 • sprawozdania z działalności GOPS w Żyrakowie za rok 2019
 • oceny zasobów pomocy społecznej gminy Żyraków za 2019 rok
 1. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

Przewodniczący w/w Komisji Rady Gminy w Żyrakowie

O G Ł O S Z E N I E

2020-06-03

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjny Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 8 czerwca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wydanie opinii w sprawie Sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r. 
 3. Kontrola umorzeń podatkowych, wpływów podatków i zaległości podatkowych za 2019 r.
 4. Sprawy różne, wolne wnioski.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

       Przewodniczący

      Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy w Żyrakowie

        Zbigniew Waśko

O G Ł O S Z E N I E

2020-05-14

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 25 maja 2020 roku (poniedziałek) o godz. 12.30 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Informacja o sytuacji w rolnictwie na terenie Gminy. Analiza cen surowców i materiałów siewnych.
 3. Wydatki i realizacja zadań z zakresu rowów melioracyjnych.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

Ze względu na zagrożenie  wirusem COVID-19 proszę, aby osoby niebędące członkami komisji, skorzystały z innej formy dostępu do informacji tj. protokołu z posiedzenia wraz z dokumentami będącymi przedmiotem posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji

Tomasz Duma

O G Ł O S Z E N I E

2020-05-14

 Zapraszam na posiedzenie Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu 25 maja 2020 roku (poniedziałek) o godz. 14.30 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Ocena realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Żyraków.
 3. Analiza przebiegu programu usuwania azbestu.
 4. Sprawy bieżące.  
 5. Zamknięcie posiedzenia.

Ze względu na zagrożenie  wirusem COVID-19 proszę, aby osoby niebędące członkami komisji, skorzystały z innej formy dostępu do informacji tj. protokołu z posiedzenia wraz z dokumentami będącymi przedmiotem posiedzenia.            

Przewodniczący Komisji

 Tadeusz Orłowski

 

O G Ł O S Z E N I E

2020-05-05

Informuję, że posiedzenie Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie  odbędzie się w dniu 11 maja 2020 r. (poniedziałek) o godz. 1400  w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej. 

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 2. Analiza sprawozdania z działalności CKiP oraz Gminnej Biblioteki za 2019 rok oraz planów pracy na 2020
 3. Analiza sprawozdania za 2019 rok ze współpracy z organizacjami pozarządowymi i planu  współpracy na rok 2020.
 4. Analiza sprawozdania Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej o funkcjonowaniu za 2019 rok oraz planowanych działaniach w zakresie profilaktyki zdrowotnej.
 5. Analiza i opiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy:
 • Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez j.s.t.
 • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żyraków za rok 2019
 • Projekt Uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żyraków na lata 2020 - 2022
 1. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Ze względu na zagrożenie  wirusem COVID-19 proszę, aby osoby niebędące członkami poszczególnych komisji, skorzystały z innej formy dostępu do informacji tj. protokołów z posiedzeń wraz  z dokumentami będącymi przedmiotem posiedzeń.               

Przewodnicząca Komisji

Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych

Rady Gminy w Żyrakowie

mgr Halina Głowacka

O G Ł O S Z E N I E

2020-05-05

Informuję, że posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w  11 maja 2020 r. (poniedziałek) o godz. 12.30 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Rozpatrzenie petycji.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Zamknięcie posiedzenia.  

Ze względu na zagrożenie  wirusem COVID-19 proszę, aby osoby niebędące członkami poszczególnych komisji, skorzystały z innej formy dostępu do informacji tj. protokołów z posiedzeń wraz  z dokumentami będącymi przedmiotem posiedzeń. 

Przewodniczący Komisji

Elżbieta Drąg

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjny Rady Gminy w Żyrakowie

2020-02-25

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjny Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 2 marca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 13.30 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Kontrola wydatków przeznaczonych na działalność OSP.
 3. Kontrola GZGK – prace inwestycyjne (m.in. wykonanie przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych).
 4. Sprawy różne, wolne wnioski.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy w Żyrakowie
Zbigniew Waśko

 

Posiedzenie Komisji - 18 luty 2020

2020-02-10

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 18 lutego 2020 roku (wtorek) o godz. 8.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Analiza sytuacji w rolnictwie na terenie Gminy.
 3. Informacja o zrealizowaniu dopłat finansowych dla rolnictwa za rok 2019.
 4. Informacja na temat finansowych możliwości pozyskiwania środków finansowych na rolnictwo z UE.
 5. Analiza gruntów stanowiących własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa położonych na terenie gminy Żyraków.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Tomasz Duma

Posiedzenie Komisji - 16 grudnia 2019 r.

2019-12-11

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 16 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Rozpatrzenie petycji. 
 3. Sprawy bieżące.
 4. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Elżbieta Drąg

 

 

Wspólne posiedzenie komisji - 17 grudnia 2019 r.

2019-12-11

O G Ł O S Z E N I E

Informujemy, że wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu, Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 17 grudnia 2019 r. (wtorek) o godz. 13.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.
Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 2. Sprawy bieżące, w tym omówienie projektów uchwał w sprawach:
  1) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
  2) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Żyraków na rok szkolny 2019/2020
  3) zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy
  4) projektu budżetu Gminy Żyraków na 2020 rok
  5) wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków
 3. Zamknięcie posiedzenia Komisji.


Przewodniczący w/w Komisji Rady Gminy w Żyrakowie

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Żyrakowie
Data utworzenia:2019-02-12
Data publikacji:2019-02-12
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:1235