Jesteś tutaj: Start / AKTUALNOŚCI / Prace komisji

Prace komisji

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Prace Komisji:

O G Ł O S Z E N I E

2021-05-27

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 7 czerwca 2021 roku (poniedziałek) o godz. 13.00 w   Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Informacja o sytuacji w rolnictwie na terenie Gminy. Analiza cen surowców
  i materiałów siewnych.
 3. Wydatki i realizacja zadań z zakresu rowów melioracyjnych.
 4. Sprawy bieżące, w tym omówienie Rocznego sprawozdania monitoringowego z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żyraków na lata 2016-2023.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Tomasz Duma

O G Ł O S Z E N I E

2021-05-27

Zapraszam na posiedzenie Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu 07 czerwca 2021 roku (poniedziałek) o godz. 14.30 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Ocena realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Żyraków.
 3. Analiza przebiegu programu usuwania azbestu.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

   Tadeusz Orłowski

Podstawę prawną do urlopowania radnych z Zakładu Pracy na czas trwania posiedzenia jest art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2020 poz. 713 z póź.zm.)

O G Ł O S Z E N I E

2021-05-25

Informujemy, że wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu, Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 31 maja 2021 r. (poniedziałek) o godz. 1400 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 2. Analiza Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok oraz sprawozdań finansowych.
 3. Sprawy bieżące, w tym omówienie Raportu o stanie gminy Żyraków za 2020 rok.
 4. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący w/w Komisji
Rady Gminy w Żyrakowie

Podstawę prawną do urlopowania radnych z Zakładu Pracy na czas trwania posiedzenia jest art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z póź.zm.).

O G Ł O S Z E N I E

2021-05-25

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjny Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 31 maja 2021 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wydanie opinii w sprawie Sprawozdania z wykonania budżetu za 2020r. 
 3. Kontrola działalności świetlic wiejskich.
 4. Sprawy różne, wolne wnioski.
 5. Zamknięcie posiedzenia

       Przewodniczący

      Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy w Żyrakowie

        Zbigniew Waśko

Podstawę prawną do urlopowania radnych z Zakładu Pracy na czas trwania posiedzenia jest art. 25 ust.3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2020 poz. 713 z póź.zm.)

O G Ł O S Z E N I E

2021-05-25

Informuję, że posiedzenie Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie  odbędzie się w dniu 31 maja 2021 r. (poniedziałek)  o godz. 1000 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.  

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Analiza sprawozdania za 2020 rok ze współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 3. Analiza struktur oświatowych, rozwój sportu szkolnego.
 4. Analiza systemu dowozu dzieci do szkół na terenie gminy (w tym dzieci niepełnosprawnych)
 5. Analiza sprawozdania z programu ochrony nad zabytkami.
 6. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji oraz ferii zimowych.
 7. Analiza i opiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy.
 8. Sprawy bieżące
 9. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji

Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych

Rady Gminy w Żyrakowie

mgr Halina Głowacka

 

Podstawą prawną do urlopowania radnych z Zakładu Pracy na czas trwania posiedzenia jest art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2020 poz. 713 z póź.zm.)

O G Ł O S Z E N I E

2021-04-29

Informuję, że posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 4 maja 2021 r. (wtorek) o godz. 11.30 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Rozpatrzenie petycji.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji 

Elżbieta Drąg

O G Ł O S Z E N I E

2021-03-16

Informuję, że posiedzenie Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie  odbędzie się w dniu  29 marca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 1000  (po zakończeniu sesji) w hali sportowej przy Zespole Szkół w Żyrakowie. 

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Analiza sprawozdania z działalności CKiP za 2020 rok oraz planów pracy na 2021r.
 3. Analiza sprawozdania za 2020 rok ze współpracy z organizacjami pozarządowymi i planu współpracy na rok 2021.
 4. Analiza sprawozdania Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej o funkcjonowaniu za 2020 rok oraz planowanych działaniach w zakresie profilaktyki zdrowotnej.
 5. Analiza i opiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy:
 • projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żyraków na lata 2021-2027
 • projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Żyraków na lata 2021-2025
 • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żyraków za rok 2020.
 1. Sprawy bieżące.

 

Przewodnicząca Komisji

Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych

Rady Gminy w Żyrakowie

mgr Halina Głowacka

O G Ł O S Z E N I E

2021-02-19

Informuję, że wznowienie (po ogłoszonej przerwie w dniu 18.12.2020 r.) posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 25 lutego 2021 r. (czwartek) o godz. 12.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie pok. nr 13.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Rozpatrzenie petycji.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Zamknięcie posiedzenia.  

Przewodniczący Komisji

Elżbieta Drąg

Podstawę prawną do urlopowania radnych z Zakładu Pracy na czas trwania posiedzenia jest art. 25 ust.3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2020 poz. 713 z póź.zm.)

O G Ł O S Z E N I E

2021-02-19

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjny Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu  25 lutego 2021 r. (czwartek) o godz. 13.00 w świetlicy Urzędu Gminy  w Żyrakowie, pok. nr 13.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Kontrola wydatków na LKS za 2020 rok.
 3. Kontrola umorzeń podatkowych w związku z COVID.
 4. Sprawy różne, wolne wnioski.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

       Przewodniczący

      Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy w Żyrakowie

        Zbigniew Waśko

 Podstawę prawną do urlopowania radnych z Zakładu Pracy na czas trwania posiedzenia jest art. 25 ust.3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2020 poz. 713 z póź.zm.)

 

O G Ł O S Z E N I E

2021-02-19

Informuję, że posiedzenie Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie  odbędzie się w dniu  25 lutego 2021 r. (czwartek) o godz. 1500  w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej. 

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 2. Analiza sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki za 2020 rok oraz plan pracy na 2021.
 3. Analiza i opiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy :
 • projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie
 • Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 1. Sprawy bieżące.
 2. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji

Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych

Rady Gminy w Żyrakowie

mgr Halina Głowacka

Podstawę prawną do urlopowania radnych z Zakładu Pracy na czas trwania posiedzenia jest art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2020 poz. 713 z póź.zm.)

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Żyrakowie
Data utworzenia:2019-02-12
Data publikacji:2019-02-12
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:2724