Jesteś tutaj: Start / AKTUALNOŚCI / Prace komisji

Prace komisji

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Prace Komisji:

O G Ł O S Z E N I E

2023-05-30

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjny Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 6 czerwca 2023 r. (wtorek) o godz. 13.30 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.

 Proponowany porządek obrad :

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wypracowanie stanowiska w sprawie udzielenia absolutorium, z wykonania budżetu za 2022 rok.
 3. Kontrola wydatków na zimowe utrzymanie dróg i chodników.
 4. Sprawy różne, wolne wnioski.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy w Żyrakowie

Zbigniew Waśko

O G Ł O S Z E N I E

2023-05-11

O G Ł O S Z E N I E

Informujemy, że wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu, Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu  16 maja 2023 r. (wtorek) o godz. 1400 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sprawy bieżące, w tym omówienie projektów uchwał w sprawach:
  1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie za 2022 rok.
  2) zmiany uchwały nr XXXVI/431/22 Rady Gminy Żyraków z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Żyraków na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
  3) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków
  w miejscowości Wola Żyrakowska.
  4) nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonej w miejscowości Żyraków.
  5) przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030.
  6) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żyraków na lata 2023-2025.
  7) zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok nr XLI/500/22 z dnia 23 grudnia 2022 roku.
  8) zmiany uchwały nr XLI/501/22 z dnia 23 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Żyraków,
  oraz omówienie:
  9) Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żyraków za rok 2022.
  10) Oceny zasobów pomocy społecznej za 2022 rok.
  11) Sprawozdania z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Żyraków
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok”.
 3. Zamknięcie posiedzenia.

 Przewodniczący w/w Komisji Rady Gminy w Żyrakowie

O G Ł O S Z E N I E

2023-03-03

O G Ł O S Z E N I E

Informujemy, że wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu, Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 10 marca 2023 r. (piątek) o godz. 1230 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 2. Sprawy bieżące, w tym omówienie projektów uchwał w sprawach :
  a) uchwalenia VIII. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków
  b) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków w miejscowości Wola Żyrakowska
  c) funduszu sołeckiego
 3. Zamknięcie posiedzenia Komisji.


Przewodniczący w/w Komisji Rady Gminy w Żyrakowie

O G Ł O S Z E N I E

2023-03-03

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjny Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 10 marca 2023 r. (piątek) o godz. 11.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Kontrola wydatków na LKS i organizacje pożytku publicznego wszystkie, UKS, KGW, itp. z budżetu UG.
 3. Sprawy różne, wolne wnioski.
 4. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy w Żyrakowie
Zbigniew Waśko

 

O G Ł O S Z E N I E

2023-02-14

Informuję, że posiedzenie Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie  odbędzie się w dniu 21 lutego 2023 r. (wtorek) o godz. 1100 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Informacja o organizowanym  wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji oraz ferii zimowych.
 3. Analiza systemu dowozu dzieci do szkół na terenie gminy (w tym dzieci niepełnosprawnych).
 4. Analiza i opiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy:
 • projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
 • projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku
  i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 • projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.
 • projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie Miasta Dębica przez Gminę Żyraków zadania z zakresu pomocy społecznej.
 • projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych, przypisania wartości punktowej tym kryteriom oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów.
 • projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/180/16 Rady Gminy Żyraków z dnia
  10 sierpnia 2016 r. w sprawie likwidacji samorządowej jednostki organizacyjnej „Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Żyrakowie i utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Zespół Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Żyrakowie” oraz nadania jej statutu.
 • projektu uchwały w sprawie częściowego odrzucenia stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Okręg Podkarpacki w sprawie przedłożonego przez Wójta Gminy Żyraków do uzgodnienia w trybie 30 ust. 6a Karty Nauczyciela projektu regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żyraków  
 • projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żyraków
 • Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego”.
 1. Sprawy bieżące
 2. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji

Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych

Rady Gminy w Żyrakowie

mgr Halina Głowacka

Podstawą prawną do urlopowania radnych z Zakładu Pracy na czas trwania posiedzenia jest art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2023 poz. 40)

O G Ł O S Z E N I E

2023-02-14

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 20 lutego 2023 roku (poniedziałek) o godz. 12.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Analiza sytuacji w rolnictwie na terenie Gminy.
 3. Informacja o zrealizowaniu dopłat finansowych dla rolnictwa za rok 2022.
 4. Informacja na temat finansowych możliwości pozyskiwania środków finansowych na rolnictwo z UE.
 5. Analiza gruntów stanowiących własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa położonych na terenie gminy Żyraków.
 6. Sprawy bieżące, w tym omówienie:
 • Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Żyraków na lata 2017-2021, z perspektywą do roku 2025
 • projektu Uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żyraków w 2023 roku
 1. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji

Tomasz Duma

Podstawę prawną do urlopowania radnych z Zakładu Pracy na czas trwania posiedzenia jest art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 559
ze zm.).

O G Ł O S Z E N I E

2023-02-14

Informuję, że posiedzenie Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu 20 lutego 2023 roku (poniedziałek) o godz. 14.00 w Centrum Kultury i  Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

Otwarcie posiedzenia.

Informacja Kierownika Posterunku Policji w Żyrakowie na temat:

 • d) mapa zagrożeń.
 • c) stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Żyraków.
 • b) zadania na 2023 rok.
 • a) realizacji zadań za 2022 rok.

Informacja Komendanta OSP Gminy Żyraków:

 • a) zagrożenia pożarowe.
 • b) zagrożenia powodziowe.
 • c) stan bezpieczeństwa na wypadek klęsk żywiołowych (stan magazynowy).
 • d) analiza wyposażenia jednostek OSP w sprzęt i urządzenia do działań ratowniczo- gaśniczych na terenie gminy ze względu na zagrożenia

Sprawy bieżące.

Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji

   Tadeusz Orłowski

Podstawę prawną do urlopowania radnych z Zakładu Pracy na czas trwania posiedzenia jest art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2022 poz. 559 ze zm.)

 

O G Ł O S Z E N I E

2022-12-07

O G Ł O S Z E N I E

 Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjny Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 12 grudnia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 7.00 w Urzędzie Gminy w Żyrakowie, pok. nr 17.

  Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 r.
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2022 r.
 4. Kontrola dochodów gminy ze sprzedaży mienia komunalnego i udzielone bonifikaty.
 5. Sprawy różne, wolne wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy w Żyrakowie

Zbigniew Waśko

O G Ł O S Z E N I E

2022-11-28

         Informujemy, że wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu, Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 1 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 1400 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 2. Sprawy bieżące, w tym omówienie projektów uchwał w sprawach :
 3. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Żyraków na 2023 rok.
 4. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 5. ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Żyraków.
 6. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 7. uchwalenia „Rocznego programu współpracy gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2023 rok”.
 8. dopłaty do odbiorców usług – zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żyraków.
 9. zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy.
 10. zaciągnięcia zobowiązania finansowego na zadanie polegające na zakupie węgla kamiennego dla gospodarstw domowych.
 11. zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok nr XXXIII/373/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku.
 12. Analiza projektu budżetu gminy na 2023 rok.
 13. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący w/w Komisji Rady Gminy w Żyrakowie

O G Ł O S Z E N I E

2022-11-28

Informuję, że posiedzenie Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu 1 grudnia 2022 roku (czwartek)  o godz. 13.45  w  Centrum Kultury i Promocji
w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2022 rok.
 3. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2023 rok.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

   Tadeusz Orłowski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Żyrakowie
Data utworzenia:2019-02-12
Data publikacji:2019-02-12
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:5060