Jesteś tutaj: Start / AKTUALNOŚCI / Ogłoszenia

Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Zawiadomienie IiGK.6220.8.2023

2023-05-25

Obwieszczenie

"Budowa budynku produkcyjno magazynowego z częścią biurowo socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną stanowiącą zakład produkcji opakowań..."

Sprawozdanie

2023-05-24

Sprawozdanie

z realizacji "Rocznego programu współpracy Gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok"

Zawiadomienie Starosty Dębickiego 23-05-2023

2023-05-23

Starasta Dębicki 

zawiadamia o sporządzeniu wyceny nieruchomości

w sprawie o ustalenie odszkodowania za nieruchomości położone w m. Korzeniów.

Zawiadomienie Starosty Dębickiego 23-05-2023

2023-05-23

Starasta Dębicki 

zawiadamia o sporządzeniu wyceny nieruchomości

w sprawie o ustalenie odszkodowania za nieruchomości położone w m. Nagoszyn.

Obwieszczenie WOOŚ.420.2.1.2023.NH.33

2023-05-23

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Postanowienie IiGK.6220.9.2022

2023-05-16

Postanowienie

"w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych...""

Oferta realizacji zadania publicznego

2023-05-10

W dniu 10 maja 2023 roku do Wójta Gminy Żyraków wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn.  „Obchody 150 lecia działalności OSP Zasów”.

W związku z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Żyrakowie http://www.bip.zyrakow.pl/
  • na stronie internetowej Urzędu Gminy w Żyrakowie: http://www.gminazyrakow.pl/,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Żyrakowie.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłaszać uwagi dotyczące oferty, pisemnie w sekretariacie Urzędu, listownie na adres: Urząd Gminy w Żyrakowie, 39-204 Żyraków 137, lub drogą elektroniczną: gmina@zyrakow.pl

OGŁOSZENIE

2023-05-09

Informuję, że podatek rolny, od nieruchomości  

będą zbierane w dniach:

12, 13 i 15 maja 2023 r.

(piątek, sobota, poniedziałek)

w godz. od 16.00 do 18.00

 w Budynku Kulturalno-Oświatowy
 w  Zawierzbiu (budynek żłobka).

  Sołtys wsi Zawierzbie

   Andrzej Jachym

Obwieszczenie WOOŚ.420.2.1.2023.NH.28

2023-04-21

Obwieszczenie

RDOŚ z dnia 21.04.2023 r.

Ogłoszenie GN.6821.25.2022.WM

2023-04-28

Ogłoszenie

Starosty Dębickiego

"o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gm. Żyraków..."

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Żyrakowie
Data utworzenia:2019-02-12
Data publikacji:2019-02-12
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:24369