Jesteś tutaj: Start / AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

O G Ł O S Z E N I E

2021-02-22

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 01 marca 2021 roku (poniedziałek) o godz. 12.00 w   Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

 

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Analiza sytuacji w rolnictwie na terenie Gminy.
 3. Informacja o zrealizowaniu dopłat finansowych dla rolnictwa za rok 2020.
 4. Informacja na temat finansowych możliwości pozyskiwania środków finansowych na rolnictwo z UE.
 5. Analiza gruntów stanowiących własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa położonych na terenie gminy Żyraków.
 6. Sprawy bieżące, w tym omówienie projektów uchwał w sprawach:
 • uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody
 • określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żyraków w 2021 r.
 1. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Tomasz Duma

 

Podstawę prawną do urlopowania radnych z Zakładu Pracy na czas trwania posiedzenia jest art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 713 z póź.zm.).

 

O G Ł O S Z E N I E

2021-02-22

Zapraszam na posiedzenie Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu 01 marca 2021 roku (poniedziałek) o godz. 13.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Informacja Kierownika Posterunku Policji w Żyrakowie na temat:
 1. realizacji zadań za 2020 rok.
 2. zadania na 2021 rok.
 3. stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Żyraków.
 4. mapa zagrożeń.
 1. Przegląd stanu dróg gminnych i powiatowych, oświetlenia ulicznego na terenie Gminy oraz ich oznakowania.
 2. Informacja  Komendanta OSP Gminy Żyraków:
 1. zagrożenia pożarowe.
 2. zagrożenia powodziowe.
 3. stan bezpieczeństwa na wypadek klęsk żywiołowych (stan magazynowy).
 4. analiza wyposażenia jednostek OSP w sprzęt i urządzenia do działań ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy ze względu na zagrożenia
 1. Sprawy bieżące. 
 2. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Tadeusz Orłowski

Podstawę prawną do urlopowania radnych z Zakładu Pracy na czas trwania posiedzenia jest art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2020 poz. 713 z póź.zm.)

 

O G Ł O S Z E N I E

2021-02-02

  Informuję, że nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 3 lutego 2021 r. (środa) o godz. 15.15 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Budżetowej na 2021 rok nr XXIII/254/21 z dnia 22 stycznia 2021 roku.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/255/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Żyraków.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok nr XXIII/254/21 z dnia 22 stycznia 2021 roku.
 5. Zamknięcie sesji.

Ze względu na zagrożenie wirusem COVID-19 proszę o skorzystanie z innej formy dostępu do obrad sesji tj. transmisji on-line na stronie https://gminazyrakow.pl/

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 Maria Bodzioch

O G Ł O S Z E N I E

2021-01-12

  Informuję, że Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 22 stycznia 2021 roku (piątek) o godz. 800 Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej 

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwały Budżetowej Gminy Żyraków na 2021 rok
  1. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Uchwały Budżetowej
  2. przedstawienie ostatecznej wersji budżetu z uwzględnioną ewentualną autopoprawką Wójta
  3. odczytanie opinii komisji stałych rady gminy
  4. dyskusja
  5. wystąpienie Wójta w sprawie projektu budżetu
  6. głosowanie
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy
  1. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków
  2. dyskusja
  3. głosowanie
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Żyraków w miejscowości Straszęcin.
 5. Sprawozdania z pracy stałych Komisji Rady Gminy w Żyrakowie za rok 2020.
 6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie sesji.                                                                                  

Ze względu na zagrożenie wirusem COVID-19 proszę o skorzystanie z innej formy dostępu do obrad sesji tj. transmisji on-line na stronie https://gminazyrakow.pl/

 

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Bodzioch

O G Ł O S Z E N I E

2020-12-16

  Informuję, że Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 23 grudnia 2020 roku (środa) o godz. 800  Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej 

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wola Żyrakowska
 3. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Ośrodka Wsparcia Klubu „Senior+” w Gminie Żyraków i połączenia go z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żyrakowie
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/310/17 Rady Gminy Żyraków z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Żyrakowie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” w Gminie Żyraków.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do odbiorców usług – zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żyraków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok nr XII/150/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez Gminę Żyraków w roku szk. 2019/20.
 9. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie sesji.

Ze względu na zagrożenie wirusem COVID-19 proszę o skorzystanie z innej formy dostępu do obrad sesji tj. transmisji on-line na stronie https://gminazyrakow.pl/

 

 Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Bodzioch

O G Ł O S Z E N I E

2020-11-27

Informuję, że Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 02 grudnia 2020 roku (środa) o godz. 800 Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej 

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok”
 3. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żyraków na lata 2020-2025.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Żyraków na 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Żyraków na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żyraków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/215/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 11 września 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminą Żyraków od Powiatu Dębickiego zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych, położonych na terenie Gminy Żyraków, w roku 2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do odbiorców usług – zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żyraków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Straszęcin.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wola Żyrakowska.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok nr XII/150/19 z dnia  30 grudnia 2019 roku.
 16. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XII/151/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków
 17. Informacja Urzędu Skarbowego z analizy oświadczeń majątkowych.
 18. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 19. Wolne wnioski i zapytania.
 20. Zamknięcie sesji.

Ze względu na zagrożenie wirusem COVID-19 proszę o skorzystanie z innej formy dostępu do obrad sesji tj. transmisji on-line na stronie https://gminazyrakow.pl/

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Bodzioch

O G Ł O S Z E N I E

2020-10-21

Informuję, że Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 28 października 2020 roku (środa) o godz. 8.00 w  Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XV/181/20 z dnia 29.05.2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żyraków na lata 2020-2022.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty w związku ze zbyciem nieruchomości należącej do Gminy Żyraków z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Żyraków na 2021 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/172/16 Rady Gminy Żyraków z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje i tworzących nowe miejsca pracy w ramach pomocy de minimis.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok nr XII/150/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XII/151/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków
 10. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych.
 11. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Zamknięcie sesji.

Ze względu na zagrożenie wirusem COVID-19 proszę o skorzystanie z innej formy dostępu do obrad sesji tj. transmisji on-line na stronie https://gminazyrakow.pl/

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Bodzioch

O G Ł O S Z E N I E

2020-09-04

Informuję, że Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 11 września 2020 roku (piątek) o godz. 1200 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej 

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żyraków.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty w związku ze zbyciem nieruchomości należącej do Gminy Żyraków z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty w związku ze zbyciem nieruchomości należącej do Gminy Żyraków z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Góra Motyczna pomiędzy Gminą Żyraków a osobą fizyczną.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Żyraków na lata 2020-2023”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Dębickiego na realizację zadań własnych w infrastrukturze drogowej w miejscowości Straszęcin.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania własnego powiatu pn. „Ocena nośności istniejącego mostu na potoku Wiewiórskim w ciągu drogi powiatowej nr 1184R w km 17+980 w miejscowości Straszęcin”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia majątku gminnego w postaci świadectw efektywności energetycznej tzw. „Białych Certyfikatów”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok nr XII/150/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku.
 13. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 14. Wolne wnioski i zapytania.
 15. Zamknięcie sesji.

Ze względu na zagrożenie wirusem COVID-19 proszę, aby osoby zainteresowane skorzystały z innej formy dostępu do obrad sesji tj. transmisji on-line na stronie https://gminazyrakow.pl/

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Bodzioch

O G Ł O S Z E N I E

2020-08-03

Informuję, że nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2020 roku (poniedziałek) o godz. 1530 Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej 

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/105/15 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 30.12.2015r. w sprawie przyjęcia i realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żyraków”.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Żyraków na rok szkolny 2020/2021 w związku z potrzebą wyliczenia kwoty zwrotu rodzicom dzieci i uczniów niepełnosprawnych kosztu przewozu do szkół i placówek oświatowych.
 4. Zamknięcie sesji.

Ze względu na zagrożeniem  wirusem COVID-19 proszę, aby osoby niebędące radnymi, skorzystały z innej formy dostępu do obrad sesji tj. transmisji on-line na stronie https://gminazyrakow.pl/

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Bodzioch

O G Ł O S Z E N I E

2020-07-31

Informuję, że nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2020 roku (poniedziałek) o godz. 1530 Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej 

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/105/15 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 30.12.2015r. w sprawie przyjęcia i realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żyraków”.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Żyraków na rok szkolny 2020/2021 w związku z potrzebą wyliczenia kwoty zwrotu rodzicom dzieci i uczniów niepełnosprawnych kosztu przewozu do szkół i placówek oświatowych.
 4. Zamknięcie sesji.

Ze względu na zagrożeniem  wirusem COVID-19 proszę, aby osoby niebędące radnymi, skorzystały z innej formy dostępu do obrad sesji tj. transmisji on-line na stronie https://gminazyrakow.pl/

 

                                                                                                                       Przewodnicząca Rady Gminy

           Maria Bodzioch

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2019-02-12
Data publikacji:2019-02-12
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:8171