Jesteś tutaj: Start / AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

O G Ł O S Z E N I E

2020-01-24

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 27 stycznia 2020 r. (poniedziałek)  o godz. 15.00 w  Urzędzie Gminy w Żyrakowie, pok. nr 17.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Rozpatrzenie petycji. 
 3. Sprawy bieżące. 
 4. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Przewodniczący Komisji  

Elżbieta Drąg

 

Ogłoszenie o sesji

2019-12-20

 

Zapraszam na Sesję Rady Gminy w Żyrakowie, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019 roku (poniedziałek) o godz. 1400  Centrum Kultury  i Promocji w Woli Żyrakowskiej 

 

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych Gminy Żyraków na 2020 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Żyraków na 2020 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt                         w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Nagoszyn.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Nagoszyn.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Bobrowa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Bobrowa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Bobrowa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Zasowie, należącej do Gminy Żyraków.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zakupu urządzenia do masażu pneumatycznego do gabinetów rehabilitacyjnych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Żyraków na rok szkolny 2019/2020.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Żyrakowie na 2020 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie na 2020 rok.  
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa                       i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie na 2020 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie na 2020 rok.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Żyraków.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok  nr II/24/18 z dnia 28.12 2018 r.
 23. Podjęcie uchwały Budżetowej Gminy Żyraków na 2020 rok
 24. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Uchwały Budżetowej  
 25. przedstawienie ostatecznej wersji budżetu z uwzględnioną ewentualną autopoprawką Wójta
 26. odczytanie opinii komisji stałych rady gminy
 27. dyskusja
 28. wystąpienie Wójta w sprawie projektu budżetu
 29. głosowanie  
 30. Podjęcie uchwały  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy
 31. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków
 32. głosowanie
 33. Sprawozdania z pracy stałych Komisji Rady Gminy w Żyrakowie za rok 2019. 
 34. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 35. Wolne wnioski i zapytania.
 36. Zamknięcie sesji.                                                                

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Bodzioch

O G Ł O S Z E N I E

2019-11-18

Zapraszam na Sesję Rady Gminy w Żyrakowie, która odbędzie się w dniu 25 listopada 2019 roku (poniedziałek) o godz. 15:00 Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej 

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.  
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/130/12 Rady Gminy Żyraków z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania u wypłacania nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. 
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr IX/91/19 Rady Gminy Żyraków z dnia 20 września 2019 r. w sprawie określenia form i zasad udzielania uczniom niepełnosprawnym pomocy w dojedzie do szkół ponadpodstawowych w przypadkach, w których ustawa nie nakłada na gminę takiego obowiązku.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę nr II/14/18 Rady Gminy Żyraków z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w Gminnym Żłobku w Żyrakowie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Bobrowa Wola. 
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Bobrowa Wola.  
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Żyraków na 2020 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok nr II/24/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. 
 11. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta. 
 12. Wolne wnioski i zapytania. 
 13. Zamknięcie sesji.                                 

 Przewodnicząca Rady Gminy

 Maria Bodzioch

O G Ł O S Z E N I E

2019-11-18

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjny Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 20 listopada 2019 r. (środa) o godz. 13.30 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie. 

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Kontrola wybranej inwestycji (szatnia dla sportowców w Żyrakowie).
 3. Analiza budżetu gminy na 2020 r.
 4. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2019 r.
 6. Sprawy bieżące. 
 7. Zamknięcie posiedzenia. 

       Przewodniczący

      Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy w Żyrakowie

        Zbigniew Waśko
O G Ł O S Z E N I E

2019-11-18

Informujemy, że wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu, Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 21 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej. 

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 2. Sprawy bieżące, w tym omówienie  projektów uchwał w sprawach:
  1. zmiany uchwały nr XVIII/130/12 Rady Gminy Żyraków z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania u wypłacania nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe   i godziny doraźnych zastępstw. 
  2. uchylenia uchwały nr IX/91/19 Rady Gminy Żyraków z dnia 20 września 2019 r. w sprawie określenia form i zasad udzielania uczniom niepełnosprawnym pomocy w dojedzie do szkół ponadpodstawowych w przypadkach, w których ustawa nie nakłada na gminę takiego obowiązku.
  3. zmieniającą uchwałę nr II/14/18 Rady Gminy Żyraków z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w Gminnym Żłobku w Żyrakowie.
  4. uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok”.
  5. zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Bobrowa Wola. 
  6. zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Bobrowa Wola.  
  7. ustalenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Żyraków na 2020 rok.
  8. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  9. zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok nr II/24/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.

        3. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

Przewodniczący w/w Komisji Rady Gminy w Żyrakowie

O G Ł O S Z E N I E

2019-11-18

Zapraszam na posiedzenie Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu 21 listopada 2019 roku (czwartek) o godz. 8.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2019 rok.
 3. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2020 rok.
 4. Sprawy bieżące. 
 5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Tadeusz Orłowski

O G Ł O S Z E N I E

2019-11-18

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu  21 listopada 2019 roku (czwartek) o godz. 7.00  w   Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Plan pracy Komisji  na 2020 r.
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2019 r.
 4. Sprawy bieżące. 
 5. Zamknięcie posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji 

Tomasz Duma

O G Ł O S Z E N I E

2019-11-13

 OGŁOSZENIE          Sołtys wsi Góra Motyczna zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w  dniu 17 listopada 2019 r. (niedziela) o godz. 11:45 w Szkole Podstawowej w Górze Motycznej 

 

Tematem zebrania będzie :

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wyrażenie opinii w sprawie zamiany części działki stanowiącej mienia komunalnego gminy Żyraków o nr ewid. 1040/2 z działką prywatną o nr ewid. 1030/1.  
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dot. uznania gruntów za mienie gromadzkie.   
 4. Sprawy bieżące wsi i plany inwestycyjne na 2020 r. 
 5. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku frekwencji, zebranie odbędzie się w tym samym dniu, w tym samym  lokalu o godz. 1200.

Sołtys  wsi Góra Motyczna

 Danuta Sujdak

O G Ł O S Z E N I E

2019-10-23

Sołtys wsi Wola Żyrakowska zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 27 października 2019 r. (niedziela) o godz. 14:00 w CKiP w Woli Żyrakowskiej.


Tematem zebrania będzie :
1. Otwarcie zebrania.
2. Sprawozdanie z dotychczasowej działalności sołtysa.
3. Przedstawienie planów inwestycyjnych na 2020 rok.
4. Wyrażenie opinii na temat dzierżawy Dąbrów dla firmy Green Genius Sp. z o.o.
5. Informacja o planowanej inwestycji budowy wieży komórkowej.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zakończenie zebrania.
Z protokołem z poprzedniego zebrania można się będzie zapoznać w niedzielę od godz. 13:45 lub w ciągu tygodnia w Urzędzie Gminy w Żyrakowie.
W przypadku braku frekwencji, zebranie odbędzie się w tym samym dniu, w tym samym lokalu o godz. 1415.


Sołtys wsi
Wola Żyrakowska
Aneta Niedzielska

O G Ł O S Z E N I E

2019-10-23

Zapraszam na Sesję Rady Gminy w Żyrakowie, która odbędzie się w dniu
30 października 2019 roku (środa) o godz. 13.00  w  Centrum Kultury  i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Żyraków na lata 2017-2021 z perspektywą do 2025 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko”.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Bobrowa.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia służebność przejazdu, przechodu, przegonu przez działkę mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Wola Wielka.
 5. Podjęcie Uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Bobrowa pomiędzy Gminą Żyraków a osobami fizycznymi.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Żyraków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie odpłatnego przyjmowania odpadów z działalności rolniczej przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/12/18 Rady Gminy Żyraków z dnia 28 grudniu 2018 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatków, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do odbiorców usług – zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żyraków.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok nr II/24/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.
 14. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez Gminę Żyraków w r. szk. 2018/19.
 15. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych radnych, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta.
 16. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 17. Wolne wnioski i zapytania.
 18. Zamknięcie sesji.   

Przewodnicząca Rady Gminy

 Maria Bodzioch

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2019-02-12
Data publikacji:2019-02-12
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:3413