Jesteś tutaj: Start / AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenie o sesji w dniu 18 maja 2023 r.

2023-05-11

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 18 maja 2023 r. (czwartek) o godz. 14.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej. 

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie za 2022 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Żyrakowie.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/431/22 Rady Gminy Żyraków z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Żyraków na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków w miejscowości Wola Żyrakowska.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonej w miejscowości Żyraków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żyraków na lata 2023-2025. 
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok nr XLI/500/22 z dnia 23 grudnia 2022 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/501/22 z dnia 23 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Żyraków.
 12. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żyraków za rok 2022.
 13. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2022 rok.
 14. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok”.
 15. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 16. Wolne wnioski i zapytania.
 17. Zamknięcie sesji

 

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Bodzioch

O G Ł O S Z E N I E

2023-03-23

Informuję, że nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się  w dniu 28 marca 2023 r. (wtorek) o godz.  15.00  w  Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Ślubowanie radnego.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu pn. LIFE IP Pomoc Techniczna – Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj”.
 4. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

        Maria Bodzioch

Nabór wniosków o udzielenie dotacji do zabytku znajdującego się na terenie gminy Żyraków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

2023-03-10

Gmina Żyraków ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji dla podmiotów posiadających tytuł prawny do zabytku znajdującego się na terenie gminy Żyraków (ujętego w rejestrze zabytków lub w gminnej ewidencji zabytków) wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Zgodnie z regulaminem Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, wnioskodawcą o środki na dotacje na prace przy zabytkach mogą być wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego, które udzielają dotacji w trybie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Gmina Żyraków może udzielać wspomnianych dotacji na zasadach określonych w uchwale Rady Gminy Żyraków z dnia 21 lutego 2023 roku.

Wnioski o udzielnie dotacji można składać osobiście w Urzędzie Gminy Żyraków, 39-204 Żyraków 137 korespondencyjnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub elektronicznie za pośrednictwem skrytki ePUAP Urzędu Gminy /6p4tfoi07c/skrytka, w terminie do 14 marca 2023r.

Wnioskodawcy, którzy chcą ubiegać się o wsparcie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków składają:

 • wniosek o udzielenie dotacji wraz z załącznikami (załącznik nr 1),
 • klauzulę informacyjną RODO,
 • Informację dot. pomocy publicznej,

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: tel. 14 6807 115.

Szczegóły dotyczące Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

O G Ł O S Z E N I E

2023-03-03


O G Ł O S Z E N I E
Informuję, że Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 10 marca 2023 roku (piątek) o godz. 14.30 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia VIII. Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości należącej do mienia komunalnego Gminy Żyraków na rzecz Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Tuszyma.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy działki nr ewid. 416/8 położonej w miejscowości Mokre, stanowiącej własność Gminy Żyraków.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków, położonej w miejscowości Wola Wielka.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków, położonej w miejscowości Wola Wielka.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Mokre.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonych w miejscowości Mokre.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonych w miejscowości Żyraków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Wiewiórka.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Straszęcin.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Straszęcin.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Straszęcin.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Straszęcin.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Straszęcin.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Straszęcin.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Straszęcin.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Straszęcin.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Wola Wielka.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Wola Wielka.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Wola Wielka.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie określenie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żyraków w 2023 roku.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i szczególnych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok nr XLI/500/22 z dnia 23 grudnia 2022 roku.
 28. Przedstawienie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Żyraków za lata 2017-2021 z perspektywą do 2025 roku.
 29. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 30. Wolne wnioski i zapytania.
 31. Zamknięcie sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Bodzioch

O G Ł O S Z E N I E

2023-02-14

Informuję, że Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 21 lutego 2023 roku (wtorek) o godz. 14.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Żyrakowie.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego
  w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok2023.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie Miasta Dębica przez Gminę Żyraków zadania z zakresu pomocy społecznej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie najmu lokalu mieszkalnego położonego w budynku w Żyrakowie, stanowiącego własność Gminy Żyraków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie najmu lokalu mieszkalnego położonego w budynku w Żyrakowie, stanowiącego własność Gminy Żyraków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych, przypisania wartości punktowej tym kryteriom oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/180/16 Rady Gminy Żyraków z dnia
  10 sierpnia 2016 r. w sprawie likwidacji samorządowej jednostki organizacyjnej „Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Żyrakowie i utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Zespół Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Żyrakowie” oraz nadania jej statutu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie częściowego odrzucenia stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Okręg Podkarpacki w sprawie przedłożonego przez Wójta Gminy Żyraków do uzgodnienia w trybie art. 30 ust. 6a Karty Nauczyciela projektu regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żyraków.  
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żyraków.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla mieszkańców Ukrainy.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok nr XLI/500/22 z dnia 23 grudnia 2022 roku
 15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Żyraków.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Żyraków.
 17. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego”.
 18. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 19. Wolne wnioski i zapytania.
 20. Zamknięcie sesji.                                                                               

Przewodnicząca Rady Gminy

    Maria Bodzioch

O G Ł O S Z E N I E

2022-12-13

Informuję, że Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu  23 grudnia 2022 roku (piątek) o godz. 8.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwały Budżetowej Gminy Żyraków na 2023 rok:
 • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Uchwały Budżetowej
 • przedstawienie ostatecznej wersji budżetu z uwzględnioną ewentualną autopoprawką Wójta
 • odczytanie opinii komisji stałych rady gminy
 • dyskusja
 • wystąpienie Wójta w sprawie projektu budżetu
 • głosowanie
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy:
 • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Uchwały
  w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Żyraków od Powiatu Dębickiego zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych, położonych na terenie Gminy Żyraków, w roku 2023. 
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Żyrakowie na 2023 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie na 2023 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie na 2023 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie na 2023 rok.
 6. Sprawozdania z pracy stałych Komisji Rady Gminy w Żyrakowie za 2022 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Zamknięcie sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

    Maria Bodzioch

O G Ł O S Z E N I E

2022-11-28

Informuję, że Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu  5 grudnia 2022 roku (poniedziałek) o godz. 14.30 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Żyraków na 2023 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Żyraków.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Żyrakowie.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Wola Wielka.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2023 rok”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do odbiorców usług – zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żyraków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na zadanie polegające na zakupie węgla kamiennego dla gospodarstw domowych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok nr XXXIII/373/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku.
 14. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 15. Wolne wnioski i zapytania.
 16. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Bodzioch

O G Ł O S Z E N I E

2022-10-20

Informuję, że Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 27 października 2022 roku (czwartek) o godz. 14.00  w  Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Żyrakowie.
 3. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Żyrakowie.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Żyrakowie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Żyrakowie przeprowadzenia dodatkowej kontroli nieobjętej planem kontroli Komisji Rewizyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Straszęcin.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Wola Wielka.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek
  i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żyraków.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok nr XXXIII/373/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/374/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Żyraków.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez gminę kredytu długoterminowego.  
 16. Informacja o stanie realizacji przez Gminę Żyraków zadań oświatowych w roku szk. 2021/22.
 17. Informacje z analizy oświadczeń majątkowych.
 18. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 19. Wolne wnioski i zapytania.
 20. Zamknięcie sesji.

                                                                                      Przewodnicząca Rady Gminy

    Maria Bodzioch

O G Ł O S Z E N I E

2022-08-25

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu
02 września 2022 roku (piątek) o godz. 9.00  w  Centrum Kultury
i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

 

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Żyraków.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Żyraków a Gminą Radomyśl Wielki w zakresie przyjęcia do realizacji przez Gminę Radomyśl Wielki zadania publicznego Gminy Żyraków - dowóz zamieszkałych w Gminie Żyraków niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Pniu w celu zapewnienia im specjalistycznej formy kształcenia.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Żyraków na rok szkolny 2022/2023 w związku z potrzebą wyliczenia kwoty zwrotu rodzicom dzieci i uczniów niepełnosprawnych kosztu przewozu do szkół i placówek oświatowych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żyraków, położonej w miejscowości Nagoszyn.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków, położonej w miejscowości Nagoszyn.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków, położonej w miejscowości Nagoszyn.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków, położonej w miejscowości Nagoszyn.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonych w miejscowości Mokre.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonych w miejscowości Straszęcin.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Straszęcin.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonej w miejscowości Zasów.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Żyraków.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Żyraków.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Żyraków.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/343/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 listopada 2021 roku
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/342/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 listopada 2021 roku
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego na realizację inwestycji powiatowych.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok nr XXXIII/373/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez gminę kredytu długoterminowego
 28. Sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zabytkami Gminy Żyraków na lata 2020-2023 za okres 2020-2021.
 29. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 30. Wolne wnioski i zapytania.
 31. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Bodzioch

O G Ł O S Z E N I E

2022-06-10

Informuję, że Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu  20 czerwca 2022 roku (poniedziałek) o godz. 15.00  w  Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Rozpatrzenie Raportu o stanie gminy Żyraków za 2021 rok: debata nad Raportem o stanie Gminy Żyraków.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Żyraków wotum zaufania.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żyraków za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego gminy Żyraków i sprawozdania finansowego za 2021 r.
 5. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok
 6. Odczytanie Uchwały nr 1/2022 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Żyrakowie.
 7. Zapoznanie się z opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Żyraków.
 8. Dyskusja
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żyraków wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żyraków za rok 2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie za 2021 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia VI. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków, obszaru położonego w miejscowości Zawierzbie i Straszęcin - ETAP A.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Żyraków na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Żyraków.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty w związku ze zbyciem nieruchomości należącej do Gminy Żyraków z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Żyraków udziałów we własności nieruchomości położonej w miejscowości Wola Żyrakowska.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonej w miejscowości Korzeniów.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Żyraków, położonych w miejscowości Wola Wielka.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie okresowych stypendiów sportowych finansowanych ze środków budżetu Gminy Żyraków.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do odbiorców usług – zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żyraków.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/342/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego na dofinansowanie zadania własnego w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 1180R Dębica – gr. powiatu – Zdziarzec w km 7+747-10+342 w miejscowości Wiewiórka i Róża.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/343/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego na dofinansowanie zadania własnego w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 2402R Zasów – Wola Żyrakowska – budowa chodnika w km 0+340-4+375 w miejscowości Zasów i Mokre.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok nr XXXIII/373/21 z dnia
  29 grudnia 2021 roku.
 27. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrakowie za 2021 rok.
 28. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Żyraków za 2021 rok.
 29. Roczne sprawozdanie monitoringowe z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żyraków na lata 2016-2023.
 30. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 31. Wolne wnioski i zapytania.
 32. Zamknięcie sesji.

                                                                                      Przewodnicząca Rady Gminy

    Maria Bodzioch

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2019-02-12
Data publikacji:2019-02-12
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:18708