Jesteś tutaj: Start / AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

O G Ł O S Z E N I E

2022-12-13

Informuję, że Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu  23 grudnia 2022 roku (piątek) o godz. 8.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwały Budżetowej Gminy Żyraków na 2023 rok:
 • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Uchwały Budżetowej
 • przedstawienie ostatecznej wersji budżetu z uwzględnioną ewentualną autopoprawką Wójta
 • odczytanie opinii komisji stałych rady gminy
 • dyskusja
 • wystąpienie Wójta w sprawie projektu budżetu
 • głosowanie
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy:
 • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Uchwały
  w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Żyraków od Powiatu Dębickiego zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych, położonych na terenie Gminy Żyraków, w roku 2023. 
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Żyrakowie na 2023 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie na 2023 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie na 2023 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie na 2023 rok.
 6. Sprawozdania z pracy stałych Komisji Rady Gminy w Żyrakowie za 2022 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Zamknięcie sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

    Maria Bodzioch

O G Ł O S Z E N I E

2022-11-28

Informuję, że Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu  5 grudnia 2022 roku (poniedziałek) o godz. 14.30 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Żyraków na 2023 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Żyraków.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Żyrakowie.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Wola Wielka.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2023 rok”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do odbiorców usług – zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żyraków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na zadanie polegające na zakupie węgla kamiennego dla gospodarstw domowych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok nr XXXIII/373/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku.
 14. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 15. Wolne wnioski i zapytania.
 16. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Bodzioch

O G Ł O S Z E N I E

2022-10-20

Informuję, że Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 27 października 2022 roku (czwartek) o godz. 14.00  w  Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Żyrakowie.
 3. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Żyrakowie.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Żyrakowie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Żyrakowie przeprowadzenia dodatkowej kontroli nieobjętej planem kontroli Komisji Rewizyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Straszęcin.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Wola Wielka.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek
  i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żyraków.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok nr XXXIII/373/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/374/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Żyraków.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez gminę kredytu długoterminowego.  
 16. Informacja o stanie realizacji przez Gminę Żyraków zadań oświatowych w roku szk. 2021/22.
 17. Informacje z analizy oświadczeń majątkowych.
 18. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 19. Wolne wnioski i zapytania.
 20. Zamknięcie sesji.

                                                                                      Przewodnicząca Rady Gminy

    Maria Bodzioch

O G Ł O S Z E N I E

2022-08-25

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu
02 września 2022 roku (piątek) o godz. 9.00  w  Centrum Kultury
i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

 

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Żyraków.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Żyraków a Gminą Radomyśl Wielki w zakresie przyjęcia do realizacji przez Gminę Radomyśl Wielki zadania publicznego Gminy Żyraków - dowóz zamieszkałych w Gminie Żyraków niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Pniu w celu zapewnienia im specjalistycznej formy kształcenia.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Żyraków na rok szkolny 2022/2023 w związku z potrzebą wyliczenia kwoty zwrotu rodzicom dzieci i uczniów niepełnosprawnych kosztu przewozu do szkół i placówek oświatowych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żyraków, położonej w miejscowości Nagoszyn.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków, położonej w miejscowości Nagoszyn.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków, położonej w miejscowości Nagoszyn.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków, położonej w miejscowości Nagoszyn.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonych w miejscowości Mokre.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonych w miejscowości Straszęcin.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Straszęcin.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonej w miejscowości Zasów.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Żyraków.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Żyraków.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Żyraków.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/343/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 listopada 2021 roku
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/342/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 listopada 2021 roku
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego na realizację inwestycji powiatowych.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok nr XXXIII/373/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez gminę kredytu długoterminowego
 28. Sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zabytkami Gminy Żyraków na lata 2020-2023 za okres 2020-2021.
 29. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 30. Wolne wnioski i zapytania.
 31. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Bodzioch

O G Ł O S Z E N I E

2022-06-10

Informuję, że Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu  20 czerwca 2022 roku (poniedziałek) o godz. 15.00  w  Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Rozpatrzenie Raportu o stanie gminy Żyraków za 2021 rok: debata nad Raportem o stanie Gminy Żyraków.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Żyraków wotum zaufania.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żyraków za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego gminy Żyraków i sprawozdania finansowego za 2021 r.
 5. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok
 6. Odczytanie Uchwały nr 1/2022 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Żyrakowie.
 7. Zapoznanie się z opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Żyraków.
 8. Dyskusja
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żyraków wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żyraków za rok 2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie za 2021 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia VI. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków, obszaru położonego w miejscowości Zawierzbie i Straszęcin - ETAP A.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Żyraków na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Żyraków.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty w związku ze zbyciem nieruchomości należącej do Gminy Żyraków z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Żyraków udziałów we własności nieruchomości położonej w miejscowości Wola Żyrakowska.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonej w miejscowości Korzeniów.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Żyraków, położonych w miejscowości Wola Wielka.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie okresowych stypendiów sportowych finansowanych ze środków budżetu Gminy Żyraków.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do odbiorców usług – zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żyraków.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/342/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego na dofinansowanie zadania własnego w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 1180R Dębica – gr. powiatu – Zdziarzec w km 7+747-10+342 w miejscowości Wiewiórka i Róża.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/343/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego na dofinansowanie zadania własnego w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 2402R Zasów – Wola Żyrakowska – budowa chodnika w km 0+340-4+375 w miejscowości Zasów i Mokre.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok nr XXXIII/373/21 z dnia
  29 grudnia 2021 roku.
 27. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrakowie za 2021 rok.
 28. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Żyraków za 2021 rok.
 29. Roczne sprawozdanie monitoringowe z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żyraków na lata 2016-2023.
 30. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 31. Wolne wnioski i zapytania.
 32. Zamknięcie sesji.

                                                                                      Przewodnicząca Rady Gminy

    Maria Bodzioch

O G Ł O S Z E N I E

2022-03-31

Informuję, że Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2022 roku (czwartek) o godz. 14.00  w  Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Woli Wielkiej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany udziałów we własnościach nieruchomości położonych w miejscowości Straszęcin.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żyraków, położonej w miejscowości Straszęcin.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żyraków, położonej w miejscowości Straszęcin.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Straszęcin.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia VIII. Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyraków w miejscowości Wola Żyrakowska.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Żyraków.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Żyraków.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok
  nr XXXIII/373/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku.
 15. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny
  w Gminie Żyraków za rok 2021.
 16. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok”.
 17. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 18. Wolne wnioski i zapytania.
 19. Zamknięcie sesji.

                                                                                      Przewodnicząca Rady Gminy

    Maria Bodzioch

O G Ł O S Z E N I E

2022-02-22

Informuję, że Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 28 lutego 2022 roku (poniedziałek) o godz. 1230  w  Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

 

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Żyraków na lata 2015-2029.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żyraków ma lata 2021-2030”.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żyraków w 2022 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Żyraków na lata 2022-2025.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonej
  w miejscowości Straszęcin.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków, położonej w miejscowości Straszęcin.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków, położonej w miejscowości Straszęcin
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków, położonej w miejscowości Nagoszyn.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków, położonej w miejscowości Nagoszyn.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonej w miejscowości Nagoszyn.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie bonifikaty w związku ze zbyciem nieruchomości należącej do Gminy Żyraków z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków położona w miejscowości Wiewiórka.
 15. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bobrowa.
 16. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bobrowa Wola.
 17. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Góra Motyczna.
 18. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Korzeniów.
 19. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Mokre.
 20. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Nagoszyn.
 21. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Straszęcin.
 22. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Wiewiórka.
 23. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Wola Wielka.
 24. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Wola Żyrakowska.
 25. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Zasów.
 26. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Zawierzbie.
 27. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Żyraków.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Żyraków od Powiatu Dębickiego zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych, położonych na terenie Gminy Żyraków, w roku 2022.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie okresowych stypendiów sportowych finansowanych ze środków budżetu Gminy Żyraków.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości i zasad przyznania diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych
  z tytułu uczestnictwa w pracach Rady Gminy.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Żyraków.
 32. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2023.
 33. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Żyraków do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na zadanie pn. „Kompleksowa przebudowa gminnej infrastruktury drogowej w Gminie Żyraków”.
 34. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok nr XXXIII/373/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku.
 35. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/374/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Żyraków.
 36. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 37. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 38. Wolne wnioski i zapytania.
 39. Zamknięcie sesji.

  Przewodnicząca Rady Gminy

         Maria Bodzioch

O G Ł O S Z E N I E

2022-02-10

Informujemy, że wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu, Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 16 lutego 2022 r. (środa) o godz. 1330 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 2. Sprawy bieżące, w tym :

 1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego,

oraz omówienia projektów uchwały w sprawach:

 1. uchwalenia aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Żyraków na lata 2015-2019.

 2. przyjęcia i realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żyraków na lata 2021-2030

 3. zmiany Statutu sołectwa Bobrowa (przykładowy)

 4. zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości i zasad przyznania diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych z tytułu uczestnictwa w pracach Rady Gminy

 5. funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2023

 6. nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonej w miejscowości Straszęcin

 7. określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żyraków w 2022 roku

 8. przyjęcia przez Gminę Żyraków od Powiatu Dębickiego zadania publicznego
  w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych, położonych na terenie Gminy Żyraków w roku 2022

 9. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP
  z terenu gminy Żyraków

 10. okresowych stypendiów sportowych finansowanych ze środków budżetu Gminy Żyraków (propozycja Radnej Elżbiety Drąg)

 1. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

  Przewodniczący w/w Komisji Rady Gminy w Żyrakowie

Podstawę prawną do urlopowania radnych z Zakładu Pracy na czas trwania posiedzenia jest art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z póź.zm.).

O G Ł O S Z E N I E

2022-02-10

 

Informuję, że posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 16 lutego 2021 r. (środa) o godz. 13.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Rozpatrzenie petycji.

4. Sprawy bieżące.

5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Elżbieta Drąg

 

Podstawę prawną do urlopowania radnych z Zakładu Pracy na czas trwania posiedzenia jest art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2021 poz. 1372 z póź.zm.)

 

 O G Ł O S Z E N I E

2021-12-20

Informuję, że Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 29 grudnia 2021 roku (środa) o godz. 900  w  Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwały Budżetowej Gminy Żyraków na 2022 rok:
 • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Uchwały Budżetowej
 • przedstawienie ostatecznej wersji budżetu z uwzględnioną ewentualną autopoprawką Wójta
 • odczytanie opinii komisji stałych rady gminy
 • dyskusja
 • wystąpienie Wójta w sprawie projektu budżetu
 • głosowanie
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy:
 • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Uchwały
  w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków, położonej w miejscowości Zasów.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Żyrakowie na 2022 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia
  i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie na 2022 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie na 2022 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie na 2022 rok.
 6. Sprawozdania z pracy stałych Komisji Rady Gminy w Żyrakowie za 2021 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Zamknięcie sesji.

                                                                                               Przewodnicząca Rady Gminy

       Maria Bodzioch

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2019-02-12
Data publikacji:2019-02-12
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:17013