Jesteś tutaj: Start / AKTUALNOŚCI / Ogłoszenia

Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Obwieszczenie z dnia 13.03.2020

2020-03-13

Obwieszczenie

"o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków dla obszaru położonego w miejscowościach Zawierzbie i Straszęcin."

Obwieszczenie z dnia 13.03.2020

2020-03-13

Obwieszczenie

"o przystąpieniu do sporządzenia VI. Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków."

Obwieszczenie z dnia 13.03.2020

2020-03-13

Obwieszczenie

"Budowa wiaty, utwardzonego placu manewrowego, sieci i instalacji kanalizacji deszczowej na dz. nr ewid. 711/18 w Żyrakowie."

Obwieszczenie z dnia 11.03.2020

2020-03-11

Obwieszczenie

"Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Dębica - Żyraków 13 - pola A"

Informacja Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

2020-03-10

Informacja

w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią dla zadania "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu..."

Informacja Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

2020-03-06

Informacja

w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące potoku Pastyrniak w km 6+600 sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 1270/4, 1386, 1404 w m. Nagoszyn, gm. Żyraków.

Obwieszczenie z dnia 06.03.2020

2020-03-06

Obwieszczenie

"Zakład przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych oraz produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych"

Obwieszczenie z dnia 27.02.2020

2020-02-28

Obwieszczenie

"Zmiana sposobu użytkowania części hali produkcyjnej Firmy VENTOR w Straszęcinie, polegająca na montażu 2 kabin, w tym 1 do lakierowania pojazdów samochodowych oraz stalowych elementów instalacyjnych"

Obwieszczenie z dnia 26.02.2020

2020-02-26

Obwieszczenie

"w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn."Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW..."

Obwieszczenie z dnia 26.02.2020

2020-02-26

Obwieszczenie

"w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn."Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW..."

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Żyrakowie
Data utworzenia:2019-02-12
Data publikacji:2019-02-12
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:6794