Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Obwieszczenie z dnia 20.10.2021

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta Dębicy

"Instalacja do powierzchniowej obróbki metali"

27 października 2021
Czytaj więcej o: Obwieszczenie z dnia 20.10.2021

O G Ł O S Z E N I E

Informujemy, że wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu, Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 3 listopada 2021 r. (środa) o godz. 1430 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 2. Analiza stawek podatkowych:
 • 1) projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Żyraków na 2022 rok
 • 2) projekt  uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • 3) projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Żyraków   
 1. Analiza i opiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy:
 • 1) projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków obszaru „Park przemysłowy – Straszęcin”
 • 2) projekt uchwały w sprawie dopłaty do odbiorców usług – zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żyraków
 • 3) projekt uchwały zmieniający uchwałę nr II/14/18 Rady Gminy Żyraków z dnia
  28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w Gminnym Żłobku w Żyrakowie
 • 4) projekt uchwały zmieniający uchwałę nr II/13/18 Rady Gminy Żyraków z dnia
  28 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka i nadania mu statutu
 • 5) projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok”
 • 6) informacja o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz o realizacji innych zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/21
 • 7) informacje  po dokonaniu analizy oświadczeń majątkowych.
 1. Sprawy bieżące, w tym omówienie pisma Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Dębicy dotyczącego nadania nazwy ronda przy zjeździe z autostrady A4 Dębica Zachód.
 2. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący w/w Komisji
Rady Gminy w Żyrakowie

 

Podstawę prawną do urlopowania radnych z Zakładu Pracy na czas trwania posiedzenia jest art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 r.  poz. 1372 z póź.zm.).

27 października 2021
Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E

Zarządzenie 71/2021

Zarządzenie AO.0050.71.2021

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 26 października 2021 r.

w sprawie: użyczenia nieruchomości położonej w miejscowości Straszęcin.

27 października 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie 71/2021

Zarządzenie 70/2021

Zarządzenie AO.0050.70.2021

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 26 października 2021 r.

w sprawie: użyczenia nieruchomości położonej w miejscowości Wiewiórka.

27 października 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie 70/2021

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia 600/2 w miejscowości Straszęcin

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

600/2 w miejscowości Straszęcin

26 października 2021
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia 600/2 w miejscowości Straszęcin

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - 924/3 w miejscowości Wiewiórka

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia 

924/3 w miejscowości Wiewiórka

26 października 2021
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - 924/3 w miejscowości Wiewiórka

Informacja z dnia 20-10-2021

Informacja

Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle

"w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na lokalizację nowego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko..."

26 października 2021
Czytaj więcej o: Informacja z dnia 20-10-2021

Postanowienie o sprostowaniu omyłki

Postanowienie o sprostowaniu omyłki

w decyxji o środowiskowychuwarunkowaniach dla przedsięwięcia: 

"Zakład Przetwarzania Odpadów ... "

22 października 2021
Czytaj więcej o: Postanowienie o sprostowaniu omyłki

Zarządzenie 69/2021

Zarządzenie AO.0050.69.2021

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 21 października 2021 r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 62/2011 Wójta Gminy Żyraków z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Żyraków.

22 października 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie 69/2021

Sprawozdania Budżetowe - III kwartał 2021

Sprawozdania Budżetowe - III kwartał 2021

22 października 2021
Czytaj więcej o: Sprawozdania Budżetowe - III kwartał 2021