Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Informacja meteo z dnia 28-08-2019

Informacja meteo

z dnia: 28-08-2019

29 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Informacja meteo z dnia 28-08-2019

Obwieszczenie z dnia 28.08.2019

Obwieszczenie

"Rozbudowa istniejących budynków produkcyjno - biurowo - magazynowych o część produkcyjną oraz magazynową ..."

28 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Obwieszczenie z dnia 28.08.2019

Petycja - z dnia 21.08.2019 r.

Petycja z dnia 21.08.2019 r.

27 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Petycja - z dnia 21.08.2019 r.

Informacja meteo z dnia 27-08-2019

Informacja meteo

z dnia: 27-08-2019

27 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Informacja meteo z dnia 27-08-2019

Informacja

Informacja

Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie

z dnia 26 sierpnia 2019 r.

Okręgowa Komisja Wyborcza w Rzeszowie podaje do wiadomości publicznej informację o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

27 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Informacja

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

26 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Głosowanie korespondencyjne

 

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I oraz Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II

w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego

Prawo do głosowania korespondencyjnego mają wyborcy, którzy posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1178, z późn. zm.), w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 poz. 1270, z późn. zm);

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

 

Głosować korespondencyjnie można tylko w kraju.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego komisarzowi wyborczemu (Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów) najpóźniej w 13. dniu przed dniem wyborów (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego), tj. do 30 września 2019 r.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy (możliwe jest dobrowolne podanie numeru telefonu, celem skontaktowania się z wyborcom, w przypadku błędnie wypełnionego zgłoszenia).

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Jeżeli zgłoszenia dokonano ustnie, wyborca musi odrębnie przekazać orzeczenie.

W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a, wyłącznie jeżeli zachodzi taka konieczność.

Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego stanowi załącznik do niniejszej informacji.

PDF

DOCX

26 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Głosowanie korespondencyjne

Zgłoszenia do obwodowych komisji wyborczych

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I oraz Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II

w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Prawo zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oprócz pełnomocników komitetów wyborczych mają również wyborcy, którzy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury.

Komisarz wyborczy może powołać wyborcę, który samodzielnie zgłosił swoją kandydaturę, w skład obwodowej komisji wyborczej w przypadku uzupełnienia jej składu.

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem urzędu gminy właściwego dla siedziby danej komisji.

Kandydat na członka komisji musi spełnić następujące warunki:

1)    jest obywatelem polskim;
2)    najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
3)    stale zamieszkuje na obszarze województwa podkarpackiego i jest wpisany do stałego rejestru wyborców jednej z gmin w tym województwie,
4)    nie jest pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
5)    nie jest pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
6)    nie jest ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu.

Członkiem komisji nie może być:

1)    kandydat w wyborach;
2)    komisarz wyborczy;
3)    pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego;
4)    pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego;
5)    urzędnik wyborczy;
6)    mąż zaufania;
7)    obserwator społeczny;
8)    osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach:
a)    małżonkiem,
b)    wstępnym,
c)    zstępnym,
d)    rodzeństwem,
e)    małżonkiem zstępnego, wstępnego lub przysposobionego,
f)    osobą pozostającą w stosunku przysposobienia – jeżeli kandydat kandyduje w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana komisja;
9)    pełnomocnik, o którym mowa w art. 55 Kodeksu wyborczego, w komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu.

Termin dokonywania zgłoszeń upływa w dniu 13 września 2019 r.

 

26 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Zgłoszenia do obwodowych komisji wyborczych

Protokół Nr VIII/2019

26 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Protokół Nr VIII/2019

Zarządzenie 87/2019

Zarządzenie 86/2019

Wójt Gminy Żyraków

z dnia 26 sierpnia 2019

w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Korzeniowie

26 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie 87/2019