Jesteś tutaj: Start / AKTUALNOŚCI / Ogłoszenia

Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Obwieszczenie z dnia 01.06.2020

2020-06-01

Obwieszczenie

Informuje się wszystkich zainteresowanych że w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku umieszczona została informacja dotycząca zamierzenia: "Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego "Dębica-Żyraków 16" "

Obwieszczenie z dnia 28-05-2020

2020-05-28

Obwieszczenie

Zawiadamia iż Wójt Gminy Żyraków ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i jej zasilaniem elektrycznym ... w miejscowości Góra Motyczna i Żyraków "

Obwieszczenie - 27.05.2019

2020-05-29

Obwieszczenie

Informuje się wszystkich zainteresowanych że w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku umieszczona została informacja dotycząca zamierzenia: "Budowa parkingu naczep samochodowych z budynkiem serwisowym ..."

Obwieszczenie z dnia 20.05.2020

2020-05-20

Obwieszczenie

"zawiadamia się, że w związku z uchyleniem przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie decyzją znak: SKO.415/14/2020 z dnia 10 marca 2020 r., decyzji Wójta Gminy Żyraków znak: IiGK.6733.30.2019 z dnia 20019-12-03 ..."

Obwieszczenie - Wody Polskie 19.05.2020

2020-05-19

Obwieszczenie

Podaje się do publicznej wiadomości
że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Jaśle
"wydał decyzję udzielającą pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowego obiektu budowlanego w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisłoki..."

Obwieszczenie z dnia 14.05.2020

2020-05-14

Obwieszczenie

"Wydobywanie kopaliny ze złoża Dębica - Żyraków 18 w granicach działek gruntowych nr ew. 569 obręb Bobrowa..."

Obwieszczenie z dnia 12.05.2020

2020-05-13

Obwieszczenie

"w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa istniejącej hali magazynowej o część magazynową i ekspedycyjną oraz przebudowa infrastruktury technicznej w Straszęcinie na działkach nr ew. 696/105..."

Obwieszczenie z dnia 11.05.2020

2020-05-12

Obwieszczenie

"w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego "Dębica - Żyraków 16" ..."

Obwieszczenie Wojewody z dnia 11.05.2020

2020-05-11

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY PODKARPACKIEGO
z dnia 11 maja 2020 r.

o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia
wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego,
w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie z dnia 11.05.2020

2020-05-11

Obwieszczenie

"Budowa wiaty, utwardzonego placu manewrowego, sieci i instalacji kanalizacji deszczowej na dz. ne ewid. 711/18..."

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Żyrakowie
Data utworzenia:2019-02-12
Data publikacji:2019-02-12
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:6464