Jesteś tutaj: Start / AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

O G Ł O S Z E N I E

2019-11-18

Informujemy, że wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu, Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 21 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej. 

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 2. Sprawy bieżące, w tym omówienie  projektów uchwał w sprawach:
  1. zmiany uchwały nr XVIII/130/12 Rady Gminy Żyraków z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania u wypłacania nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe   i godziny doraźnych zastępstw. 
  2. uchylenia uchwały nr IX/91/19 Rady Gminy Żyraków z dnia 20 września 2019 r. w sprawie określenia form i zasad udzielania uczniom niepełnosprawnym pomocy w dojedzie do szkół ponadpodstawowych w przypadkach, w których ustawa nie nakłada na gminę takiego obowiązku.
  3. zmieniającą uchwałę nr II/14/18 Rady Gminy Żyraków z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w Gminnym Żłobku w Żyrakowie.
  4. uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok”.
  5. zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Bobrowa Wola. 
  6. zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Bobrowa Wola.  
  7. ustalenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Żyraków na 2020 rok.
  8. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  9. zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok nr II/24/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.

        3. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

Przewodniczący w/w Komisji Rady Gminy w Żyrakowie

O G Ł O S Z E N I E

2019-11-18

Zapraszam na posiedzenie Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu 21 listopada 2019 roku (czwartek) o godz. 8.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2019 rok.
 3. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2020 rok.
 4. Sprawy bieżące. 
 5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Tadeusz Orłowski

O G Ł O S Z E N I E

2019-11-18

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu  21 listopada 2019 roku (czwartek) o godz. 7.00  w   Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Plan pracy Komisji  na 2020 r.
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2019 r.
 4. Sprawy bieżące. 
 5. Zamknięcie posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji 

Tomasz Duma

O G Ł O S Z E N I E

2019-11-13

 OGŁOSZENIE          Sołtys wsi Góra Motyczna zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w  dniu 17 listopada 2019 r. (niedziela) o godz. 11:45 w Szkole Podstawowej w Górze Motycznej 

 

Tematem zebrania będzie :

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wyrażenie opinii w sprawie zamiany części działki stanowiącej mienia komunalnego gminy Żyraków o nr ewid. 1040/2 z działką prywatną o nr ewid. 1030/1.  
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dot. uznania gruntów za mienie gromadzkie.   
 4. Sprawy bieżące wsi i plany inwestycyjne na 2020 r. 
 5. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku frekwencji, zebranie odbędzie się w tym samym dniu, w tym samym  lokalu o godz. 1200.

Sołtys  wsi Góra Motyczna

 Danuta Sujdak

O G Ł O S Z E N I E

2019-10-23

Sołtys wsi Wola Żyrakowska zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 27 października 2019 r. (niedziela) o godz. 14:00 w CKiP w Woli Żyrakowskiej.


Tematem zebrania będzie :
1. Otwarcie zebrania.
2. Sprawozdanie z dotychczasowej działalności sołtysa.
3. Przedstawienie planów inwestycyjnych na 2020 rok.
4. Wyrażenie opinii na temat dzierżawy Dąbrów dla firmy Green Genius Sp. z o.o.
5. Informacja o planowanej inwestycji budowy wieży komórkowej.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zakończenie zebrania.
Z protokołem z poprzedniego zebrania można się będzie zapoznać w niedzielę od godz. 13:45 lub w ciągu tygodnia w Urzędzie Gminy w Żyrakowie.
W przypadku braku frekwencji, zebranie odbędzie się w tym samym dniu, w tym samym lokalu o godz. 1415.


Sołtys wsi
Wola Żyrakowska
Aneta Niedzielska

O G Ł O S Z E N I E

2019-10-23

Zapraszam na Sesję Rady Gminy w Żyrakowie, która odbędzie się w dniu
30 października 2019 roku (środa) o godz. 13.00  w  Centrum Kultury  i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Żyraków na lata 2017-2021 z perspektywą do 2025 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko”.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Bobrowa.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia służebność przejazdu, przechodu, przegonu przez działkę mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Wola Wielka.
 5. Podjęcie Uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Bobrowa pomiędzy Gminą Żyraków a osobami fizycznymi.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Żyraków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie odpłatnego przyjmowania odpadów z działalności rolniczej przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/12/18 Rady Gminy Żyraków z dnia 28 grudniu 2018 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatków, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do odbiorców usług – zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żyraków.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok nr II/24/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.
 14. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez Gminę Żyraków w r. szk. 2018/19.
 15. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych radnych, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta.
 16. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 17. Wolne wnioski i zapytania.
 18. Zamknięcie sesji.   

Przewodnicząca Rady Gminy

 Maria Bodzioch

Zawiadomienie

2019-10-08

Zawiadomienie

dotyczące przekazania materiałów informacyjnych

związanych ze stosowaniem szczepionek przeciwko wirusowi brodawczaka

O G Ł O S Z E N I E

2019-07-18

O G Ł O S Z E N I E

Informujemy, że wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu, Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych  Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu 25 lipca 2019 r. (czwartek) o godz. 1430Zespole Szkół w Żyrakowie.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 2. Sprawy bieżące, w tym omówienie projektów uchwał w sprawach:
 • przystąpienia do sporządzenia VI. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków.
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków, obszaru położonego w miejscowościach Zawierzbie i Straszęcin.
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyraków „Terenu dawnego poligonu wojskowego – Straszęcin”, uchwalonego uchwałą nr XXVIII/291/09 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 26 listopada 2009r.   
 • powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 • nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Żyraków oraz Gromadą Mena (Ukraina).
 • odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.
 • udzielenia bonifikaty w związku ze zbyciem nieruchomości należącej do Gminy Żyraków z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 • zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Góra Motyczna pomiędzy Gminą Żyraków a osobą fizyczną.
 • zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Straszęcin pomiędzy Gminą Żyraków a osobą fizyczną.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Żyraków, a gminą Radomyśl Wielki w zakresie przyjęcia do realizacji przez Gminę Radomyśl Wielki zadania publicznego Gminy Żyraków – dowóz zamieszkałych w Gminie Żyraków niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Pniu w celu zapewnienia im specjalistycznej formy kształcenia
 • zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok nr II/24/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.
 1. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

  

Przewodniczący w/w
Komisji Rady Gminy w Żyrakowie

O G Ł O S Z E N I E

2019-07-18

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu  
25 lipca 2019 r.
(czwartek) o godz. 13.30 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący

Komisji Skarg Wniosków  i Petycji

Rady Gminy w Żyrakowie

Elżbieta Drąg

 

O G Ł O S Z E N I E

2019-07-18

 

O G Ł O S Z E N I E

Zapraszam na Sesję Rady Gminy w Żyrakowie, która odbędzie się w dniu 26 lipca 2019 roku (piątek)
o godz. 800 
w Zespole Szkół w Żyrakowie

 

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia VI. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków, obszaru położonego w miejscowościach Zawierzbie i Straszęcin.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyraków „Terenu dawnego poligonu wojskowego – Straszęcin”, uchwalonego uchwałą nr XXVIII/291/09 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 26 listopada 2009 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Żyraków oraz Gromadą Mena (Ukraina).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty w związku ze zbyciem nieruchomości należącej do Gminy Żyraków z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Góra Motyczna pomiędzy Gminą Żyraków a osobą fizyczną.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Straszęcin pomiędzy Gminą Żyraków a osobą fizyczną.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Żyraków, a gminą Radomyśl Wielki w zakresie przyjęcia do realizacji przez Gminę Radomyśl Wielki zadania publicznego Gminy Żyraków – dowóz zamieszkałych w Gminie Żyraków niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Pniu w celu zapewnienia im specjalistycznej formy kształcenia
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok nr II/24/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.
 13. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 14. Wolne wnioski i zapytania.
 15. Zamknięcie sesji.

                 

Przewodnicząca Rady Gminy

 Maria Bodzioch

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2019-02-12
Data publikacji:2019-02-12
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:7557