Jesteś tutaj: Start / AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

O G Ł O S Z E N I E

2020-05-22

Informuję, że Sesja rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 29 maja 2020 roku (piątek) o godz. 9.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części działki położonej w Straszęcinie, należącej do Gminy Żyraków.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części działki położonej w Straszęcinie, należącej do Gminy Żyraków.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części działki położonej w Straszęcinie, należącej do Gminy Żyraków.  
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części działki położonej w Straszęcinie, należącej do Gminy Żyraków. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części działki położonej w Straszęcinie, należącej do Gminy Żyraków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Nagoszyn.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia służebności przejazdu, przechodu, przegonu przez działkę mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Mokre.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Nagoszyn pomiędzy Gminą Żyraków a osobą fizyczną.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Nagoszyn pomiędzy Gminą Żyraków a osobą fizyczną.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty w związku ze zbyciem nieruchomości należącej do Gminy Żyraków z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego gminy Żyraków w miejscowości Nagoszyn.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok nr XII/150/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/151/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żyraków na lata 2020-2022.
 19. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żyraków za rok 2019.
 20. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2019 rok”.
 21. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 22. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 23. Wolne wnioski i zapytania.
 24. Zamknięcie sesji.

 

Ze względu na zagrożenie  wirusem COVID-19 proszę, aby osoby niebędące radnymi, skorzystały z innej formy dostępu do obrad sesji tj. transmisji on-line na stronie https://gminazyrakow.pl/

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Bodzioch

O G Ł O S Z E N I E

2020-05-06

Informuję, że w dniu 8 maja 2020 r. (piątek)  
o godz.  14.30 w  Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej odbędzie się nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Żyrakowie

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie Uchwał w sprawach:
 3. wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości
 4. przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości
 5. Zamknięcie sesji.

Ze względu na zagrożenie  wirusem COVID-19 proszę, aby osoby niebędące radnymi, skorzystały z innej formy dostępu do obrad sesji tj. transmisji on-line na stronie https://gminazyrakow.pl/

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Bodzioch

Obwieszczenie RDOS

2020-04-14

Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora Ochorny Środowiska

 

O G Ł O S Z E N I E

2020-02-18

Informuję, że w dniu 25 lutego 2020 roku (wtorek) o godz. 15:00  Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej odbędzie się Sesja Rady Gminy w Żyrakowie. 

 

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy. 
 2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. 
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Bobrowa. 
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Bobrowa. 
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Nagoszyn. 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Nagoszyn. 
 7. Podjęcie uchwały  w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Nagoszyn. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia VII. zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żyraków. 
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków dla obszarów: „Skarpa”, „Przy drodze”, i „Przy Wisłoce” w miejscowości Żyraków. 
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żyraków w 2020 roku. 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok nr XII/150/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku. 
 13. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 14. Wolne wnioski i zapytania. 
 15. Zamknięcie sesji. Przewodnicząca Rady Gminy
 Maria Bodzioch

O G Ł O S Z E N I E

2020-02-12

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 18 lutego 2020 roku (wtorek) o godz. 8.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Analiza sytuacji w rolnictwie na terenie Gminy.
 3. Informacja o zrealizowaniu dopłat finansowych dla rolnictwa za rok 2019.
 4. Informacja na temat finansowych możliwości pozyskiwania środków finansowych na rolnictwo z UE.
 5. Analiza gruntów stanowiących własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa położonych na terenie gminy Żyraków.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Tomasz Duma

 

O G Ł O S Z E N I E

2020-02-12

Zapraszam na posiedzenie Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu 18 lutego 2020 roku (wtorek) o godz. 10.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Informacja Kierownika Posterunku Policji w Żyrakowie na temat:
  a) realizacji zadań za 2019 rok.
  b) zadania na 2020 rok.
  c) stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Żyraków.
  d) mapa zagrożeń.
 3. Przegląd stanu dróg gminnych i powiatowych, oświetlenia ulicznego na terenie Gminy oraz ich oznakowania.
 4. Informacja  Komendanta OSP Gminy Żyraków:
  a) zagrożenia pożarowe.
  b) zagrożenia powodziowe.
  c) stan bezpieczeństwa na wypadek klęsk żywiołowych (stan magazynowy).
  d) analiza wyposażenia jednostek OSP w sprzęt i urządzenia do działań ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy ze względu na zagrożenia
 5. Sprawy bieżące.  
 6. Zamknięcie posiedzenia.

           

Przewodniczący Komisji

   Tadeusz Orłowski

 

 

O G Ł O S Z E N I E

2020-01-24

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 27 stycznia 2020 r. (poniedziałek)  o godz. 15.00 w  Urzędzie Gminy w Żyrakowie, pok. nr 17.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Rozpatrzenie petycji. 
 3. Sprawy bieżące. 
 4. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Przewodniczący Komisji  

Elżbieta Drąg

 

Ogłoszenie o sesji

2019-12-20

 

Zapraszam na Sesję Rady Gminy w Żyrakowie, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019 roku (poniedziałek) o godz. 1400  Centrum Kultury  i Promocji w Woli Żyrakowskiej 

 

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych Gminy Żyraków na 2020 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Żyraków na 2020 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt                         w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Nagoszyn.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Nagoszyn.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Bobrowa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Bobrowa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Bobrowa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Zasowie, należącej do Gminy Żyraków.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zakupu urządzenia do masażu pneumatycznego do gabinetów rehabilitacyjnych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Żyraków na rok szkolny 2019/2020.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Żyrakowie na 2020 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie na 2020 rok.  
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa                       i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie na 2020 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie na 2020 rok.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Żyraków.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok  nr II/24/18 z dnia 28.12 2018 r.
 23. Podjęcie uchwały Budżetowej Gminy Żyraków na 2020 rok
 24. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Uchwały Budżetowej  
 25. przedstawienie ostatecznej wersji budżetu z uwzględnioną ewentualną autopoprawką Wójta
 26. odczytanie opinii komisji stałych rady gminy
 27. dyskusja
 28. wystąpienie Wójta w sprawie projektu budżetu
 29. głosowanie  
 30. Podjęcie uchwały  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy
 31. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków
 32. głosowanie
 33. Sprawozdania z pracy stałych Komisji Rady Gminy w Żyrakowie za rok 2019. 
 34. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 35. Wolne wnioski i zapytania.
 36. Zamknięcie sesji.                                                                

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Bodzioch

O G Ł O S Z E N I E

2019-11-18

Zapraszam na Sesję Rady Gminy w Żyrakowie, która odbędzie się w dniu 25 listopada 2019 roku (poniedziałek) o godz. 15:00 Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej 

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.  
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/130/12 Rady Gminy Żyraków z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania u wypłacania nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. 
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr IX/91/19 Rady Gminy Żyraków z dnia 20 września 2019 r. w sprawie określenia form i zasad udzielania uczniom niepełnosprawnym pomocy w dojedzie do szkół ponadpodstawowych w przypadkach, w których ustawa nie nakłada na gminę takiego obowiązku.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę nr II/14/18 Rady Gminy Żyraków z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w Gminnym Żłobku w Żyrakowie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Bobrowa Wola. 
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Bobrowa Wola.  
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Żyraków na 2020 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok nr II/24/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. 
 11. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta. 
 12. Wolne wnioski i zapytania. 
 13. Zamknięcie sesji.                                 

 Przewodnicząca Rady Gminy

 Maria Bodzioch

O G Ł O S Z E N I E

2019-11-18

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjny Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 20 listopada 2019 r. (środa) o godz. 13.30 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie. 

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Kontrola wybranej inwestycji (szatnia dla sportowców w Żyrakowie).
 3. Analiza budżetu gminy na 2020 r.
 4. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2019 r.
 6. Sprawy bieżące. 
 7. Zamknięcie posiedzenia. 

       Przewodniczący

      Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy w Żyrakowie

        Zbigniew Waśko
Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2019-02-12
Data publikacji:2019-02-12
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:7555