Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Żyraków

O G Ł O S Z E N I E

7 grudnia 2018

O G Ł O S Z E N I EInformujemy, że wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 10 grudnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.
Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 2. Analiza projektu budżetu gminy na 2019 rok

 3. Sprawy bieżące, w tym omówienie projektów Uchwał w sprawach:
  a) uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok"
  b) poboru w drodze inkasa podatków, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
  c) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych Gminy Żyraków na 2019 rok
  d) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Żyraków na 2019r.
  e) utworzenia Żłobka i nadania mu statutu
  f) ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w Gminnym Żłobku w Żyrakowie
  g) przyjęcia planu nad Żłobkiem Gminnym w Żyrakowie
  h) omówienie zmian w Statucie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

 4. Zamknięcie posiedzenia Komisji.


Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy w Żyrakowie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2018-12-07
Data publikacji:2018-12-07
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:739