O G Ł O S Z E N I E

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 października 2021

Informujemy, że wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu, Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 3 listopada 2021 r. (środa) o godz. 1430 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 2. Analiza stawek podatkowych:
 • 1) projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Żyraków na 2022 rok
 • 2) projekt  uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • 3) projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Żyraków   
 1. Analiza i opiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy:
 • 1) projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków obszaru „Park przemysłowy – Straszęcin”
 • 2) projekt uchwały w sprawie dopłaty do odbiorców usług – zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żyraków
 • 3) projekt uchwały zmieniający uchwałę nr II/14/18 Rady Gminy Żyraków z dnia
  28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w Gminnym Żłobku w Żyrakowie
 • 4) projekt uchwały zmieniający uchwałę nr II/13/18 Rady Gminy Żyraków z dnia
  28 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka i nadania mu statutu
 • 5) projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok”
 • 6) informacja o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz o realizacji innych zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/21
 • 7) informacje  po dokonaniu analizy oświadczeń majątkowych.
 1. Sprawy bieżące, w tym omówienie pisma Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Dębicy dotyczącego nadania nazwy ronda przy zjeździe z autostrady A4 Dębica Zachód.
 2. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący w/w Komisji
Rady Gminy w Żyrakowie

 

Podstawę prawną do urlopowania radnych z Zakładu Pracy na czas trwania posiedzenia jest art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 r.  poz. 1372 z póź.zm.).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2021-10-27
Data publikacji:2021-10-27
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:125