Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Wykazy nieruchomości położonych w Górze Motycznej (1035, 1113/6)

Wykazy nieruchomości położonych w Górze Motycznej:
- działka nr 1035 o powierzchni 0,04 ha (IiGK.6840.6.6.2018) przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej,
- działka nr 1113/6  o powierzchni 0,0161 ha (IiGK.6840.6.3.2018) przeznaczona do zamiany.

18 listopada 2021
Czytaj więcej o: Wykazy nieruchomości położonych w Górze Motycznej (1035, 1113/6)

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu   25 listopada 2021 roku (czwartek) o godz. 1400  w  Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Żyraków na 2022 rok.
 3. Podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Żyraków.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żyraków, położonej w miejscowości Góra Motyczna.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonej w miejscowości Góra Motyczna.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żyraków, położonej w miejscowości Góra Motyczna.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żyraków, położonej w miejscowości Góra Motyczna.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu przez działkę należącą do mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Góra Motyczna.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty w związku ze zbyciem nieruchomości należącej do Gminy Żyraków z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty w związku ze zbyciem nieruchomości należącej do Gminy Żyraków z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty w związku ze zbyciem nieruchomości należącej do Gminy Żyraków z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty w związku ze zbyciem nieruchomości należącej do Gminy Żyraków z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty w związku ze zbyciem nieruchomości należącej do Gminy Żyraków z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żyraków, położonej w miejscowości Góra Motyczna.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonej w miejscowości Bobrowa
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Wola Wielka pomiędzy gminą Żyraków a osobami fizycznymi.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Żyraków na 2022 rok.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Żyraków na 2022 rok.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków, obszaru „Park przemysłowy- Straszęcin”.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok”.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia drodze publicznej nr 1290R - Łącznik Węzeł Zachodni A4 – Straszęcin.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miejscowości Żyraków.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do odbiorców usług – zbiorowego zaopatrzenia
  w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żyraków.
 27. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr II/13/18 Rady Gminy Żyraków z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka i nadania mu statusu.
 28. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr II/14/18 Rady Gminy Żyraków z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dzieci
  w Gminnym Żłobku w Żyrakowie.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego na dofinansowanie zadania własnego w zakresie przebudowa drogi powiatowej nr 1180R Dębica – gr. powiatu – Zdziarzec w km 7+747-10+342 w miejscowości Wiewiórka i Róża.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego na dofinansowanie zadania własnego w zakresie przebudowa drogi powiatowej nr 2402R Zasów – Wola Żyrakowska – budowa chodnika w km 0+340-4+375 w miejscowości Zasów i Mokre.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok NR XXIII/254/21 z dnia 22 stycznia 2021 roku.
 32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/255/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Żyraków.
 33. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcie przez gminę kredytu długoterminowego.
 34. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
 35. Informacja o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz o realizacji innych zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/21.
 36. Informacje z analizy oświadczeń majątkowych.
 37. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 38. Wolne wnioski i zapytania.
 39. Zamknięcie sesji.

                                                                                                Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Bodzioch

18 listopada 2021
Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E

Zarządzenie 84/2021

Zarządzenie AO.0050.84.2021

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 16 listopada 2021 r.

w sprawie: udziału w wojewódzkim treningu systemu wykrywania i alarmowania w ramach ćwiczenia Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA) pk. "PATROL-21"

17 listopada 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie 84/2021

Zarządzenie 83/2021

Zarządzenie AO.0050.83.2021

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 12 listopada 2021 r.

w sprawie: przedłożenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków

16 listopada 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie 83/2021

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na działce nr 659/27 w miejscowości Żyraków

Wykaz nieruchomości

przeznaczonej do użyczenia na działce nr 659/27 w miejscowości Żyraków.

16 listopada 2021
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na działce nr 659/27 w miejscowości Żyraków

Zarządzenie 81/2021

Zarządzenie AO.0050.81.2021

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 09 listopada 2021 r.

w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.

16 listopada 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie 81/2021

Zarządzenie 80/2021

Zarządzenie AO.0050.80.2021

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 09 listopada 2021 r.

w sprawie: użyczenia nieruchomości położonej w miejscowości Żyraków

16 listopada 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie 80/2021

Zarządzenie 79/2021

Zarządzenie AO.0050.79.2021

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 09 listopada 2021 r.

w sprawie: nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonych w miejscowości Żyraków

16 listopada 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie 79/2021

Zarządzenie 82/2021

Zarządzenie AO.0050.82.2021

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 12 listopada 2021 r.

w sprawie: opracowania projektu budżetu gminy Żyraków na 2022 rok.

15 listopada 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie 82/2021

Zarządzenie 78/2021

Zarządzenie AO.0050.78.2021

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 09 listopada 2021 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Żyraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.

10 listopada 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie 78/2021