Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Uchwała PKW

Obwieszczenie
Państwowej Komisji Wyborczej

z dnia: 27.02.2019 r.
O postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych.

20 marca 2019
Czytaj więcej o: Uchwała PKW

Obwieszczenie PKW

Obwieszczenie
Państwowej Komisji Wyborczej

z dnia: 27.02.2019 r.
O postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych.

20 marca 2019
Czytaj więcej o: Obwieszczenie PKW

Plan Gospodarki niskoemiesyjnej

Żyraków 11.12.2015 r.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Żyraków".

Na podstawie art. 19 ust 6 ustawy Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2012, poz.1059 z późń. zm.) informuję, że wyłożono do publicznego wglądu "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Żyraków" Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe wyłożony został do wglądu na okres 21 dni (tj. do dnia 4.01 2016 r.) w Urzędzie Gminy w Żyrakowie pokój  Nr 2 w godz. 10.00 -15.00. Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane projektem pn. "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Żyraków" mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu.

Uwagi, wnioski, zastrzeżenia należy składać na piśmie do Wójta Gminy Żyraków na adres: Urząd Gminy w Żyrakowie, 39-204 Żyraków 137 w terminie do dnia 4.01.2016 r. 

Wójt Gminy Żyraków

(...) Marek Rączka

Załączniki:

Opublikowano: 11, grudzień 2015


Obwieszczenie
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu: "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żyraków na lata 2015-2020"

więcej ...

Opublikowano: 11, grudzień 2015


 

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013  r. poz. 1235 ze. zm

Wójt Gminy Żyraków

zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Żyraków".

Zainteresowani mogą zapoznać się z projektem dokumentu na stronie internetowej www.gminazyrakow.pl w zakładce "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej" oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Żyrakowie, 39-204 Żyraków 137.

Uwagi i opinie można składać w formie ustnej do protokołu, pisemnej lub droga elektroniczną na formularzu zgłaszania uwag,  zamieszczonym na ww. stronie internetowej oraz dostępnym w siedzibie urzędu. Wypełniony formularz należy złożyć osobiście, wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędy Gminy w Żyrakowie z dopiskiem " Konsultacje- PGN" lub wysłać na adres: gmina@zyrakow.pl (z dopiskiem w temacie wiadomości :Konsultacje ?PGN").

Uwagi i opinie należy składać w terminie od 01.12.2015 r. do 21.12.2015 r. Nieprzedstawienie opinii w terminie  oznacza rezygnacje z prawa do jej wyrażenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i opinii jest Wójt Gminy Żyraków. Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zostanie zamieszczone na stronie internetowej.

Do pobrania dokumenty:

  1. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Żyraków

  2. Formularz zgłaszania uwag do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

 Opublikowano: 30, listopad 2015


PGN - wykaz budynków - ankieta dla jednostek


Szanowni Mieszkańcy!

Gminy Zrzeszone w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle przystąpiły do opracowywania Planu gospodarki niskoemisyjnej. Jest to ważny dokument strategiczny, który ma wpływ na lokalną gospodarkę ekologiczną i energetyczną. W związku z opracowywanym dokumentem prosimy o wypełnienie ankiety skierowanej do mieszkańca Gminy Żyraków oraz przedsiębiorcy działającego na jej obszarze. Upoważniony przez Wójta Gminy Żyraków ankieter przeprowadza badania ankietowe wśród mieszkańców celem zebrania niezbędnych danych. Ankieter jest odpowiednio oznakowany oraz wyposażony w  identyfikator. Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu. Dziękuję Państwu za zainteresowanie i pomoc w opracowaniu Planu gospodarki niskoemisyjnej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Opublikowano: 20, maj 2015

 


Szanowny Mieszkańcu Gminy Żyraków !

Związek Gmin dorzecza Wisłoki otrzymał dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na opracowanie Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gmin Związku Dorzecza Wisłoki. Działania prowadzone w ramach PGN umożliwią poprawę stanu środowiska i jakości życia mieszkańców Gmin funkcjonujących w obrębie Związku. Zadania obejmują kontynuację rozpoczętych w latach poprzednich działań w zakresie zmierzającym do ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo ? gazowych, termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy sieci drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego oraz innych dziedzin funkcjonowania Gminy.

Zapoznaj się pełną treścią odezwy do mieszkańców.

Opublikowano: 24, kwiecień 2015

20 marca 2019
Czytaj więcej o: Plan Gospodarki niskoemiesyjnej

Wykonanie operatów szacunkowych na zlecenie Gminy Żyraków w 2019 roku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykonanie operatów szacunkowych na zlecenie Gminy Żyraków w 2019 roku

20 marca 2019
Czytaj więcej o: Wykonanie operatów szacunkowych na zlecenie Gminy Żyraków w 2019 roku

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty

na: "Dostawę i montaż kotłów na biomasę na terenie gmin Żyraków i Rakszawa"

20 marca 2019
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o wyborze oferty

Kompleksowa przebudowa Gminnej Infrastruktury Drogowej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Kompleksowa przebudowa Gminnej Infrastruktury Drogowej

 

20 marca 2019
Czytaj więcej o: Kompleksowa przebudowa Gminnej Infrastruktury Drogowej

Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Wiewiórce

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Wiewiórce

20 marca 2019
Czytaj więcej o: Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Wiewiórce

Zapytanie ofertowe Wykonanie operatów szacunkowych na zlecenie Gminy Żyraków w 2019 r.

Zaproszenie do złożenia oferty
Zapytanie ofertowe Wykonanie operatów szacunkowych na zlecenie Gminy Żyraków w 2019 r.

 

20 marca 2019
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe Wykonanie operatów szacunkowych na zlecenie Gminy Żyraków w 2019 r.

Owieszczenie

Obwieszczenie
Zostało wydane postanowienie o braku nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego..."

15 marca 2019
Czytaj więcej o: Owieszczenie

Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Straszęcin - Etap I

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Straszęcin - Etap I

15 marca 2019
Czytaj więcej o: Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Straszęcin - Etap I