Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Obwieszczenie z dnia 11.05.2021

Obwieszczenie

"w sprawie bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku w związku z emisją cynku do rowu melioracyjnego..."

13 maja 2021
Czytaj więcej o: Obwieszczenie z dnia 11.05.2021

Obwieszczenie z dnia 12.05.2021

Obwieszczenie

"Budowa drogi gminnej na terenie miejscowości Nagoszyn, Korzeniów i Bobrowa Wola"

12 maja 2021
Czytaj więcej o: Obwieszczenie z dnia 12.05.2021

Oświadczenia majątkowe - Radni Gminy za 2020 r.

Oświadczenia majątkowe - Radni Gminy za 2020 r.

10 maja 2021
Czytaj więcej o: Oświadczenia majątkowe - Radni Gminy za 2020 r.

Obwieszczenie z dnia 10.05.2021

Obwieszczenie

"Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Wola Żyrakowska - Tomasz Szacik I"

10 maja 2021
Czytaj więcej o: Obwieszczenie z dnia 10.05.2021

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 06-05-2021 r.

Rozporządzenie

Rady Ministrów

z dnia 6 maja 2021 r.

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

10 maja 2021
Czytaj więcej o: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 06-05-2021 r.

Obwieszczenie z dnia 04.05.2020

Obwieszczenie

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa odcinka sieci wodociągowej" w ramach zadania: "Budowa dróg na terenie byłego poligonu..."

7 maja 2021
Czytaj więcej o: Obwieszczenie z dnia 04.05.2020

Zarządzenie 26/2021

Zarządzenie AO.0050.26.2021

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie: zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2021 rok.

6 maja 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie 26/2021

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 12 maja 2021 roku (środa) o godz. 1430 w  hali sportowej przy Zespole Szkół w Żyrakowie.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie za 2020 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Żyraków na lata 2021-2025.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żyraków na lata 2021-2027.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dawnego poligonu wojskowego „Straszęcin” w gminie Żyraków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia VII. zmiany Studium Uwarunkowań
  i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żyraków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żyraków dla obszarów: "Skarpa", "Przy drodze" i "Przy Wisłoce" w miejscowości Żyraków .
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do odbiorców usług – zbiorowego zaopatrzenia
  w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żyraków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego na dofinansowanie zadania własnego w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1180R Dębica-gr. powiatu-Zdziarzec w km 10+312-14+487 w miejscowości Róża i Zasów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Żyraków do wspólnej realizacji wraz z Gminami należącymi do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
  w Jaśle, Projektu pn. „Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Jaśle”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok NR XXIII/254/21 z dnia 22 stycznia 2021 roku.
 14. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żyraków za rok 2020.
 15. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 16. Wolne wnioski i zapytania.

17.Zamknięcie sesji.                                                   

Ze względu na zagrożenie wirusem COVID-19 proszę o skorzystanie z innej formy dostępu do obrad sesji tj. transmisji on-line na stronie https://gminazyrakow.pl/

 

Przewodnicząca Rady Gminy

   Maria Bodzioch

6 maja 2021
Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E

Informacja meteo z dnia 06-05-2021

Informacja meteo

z dnia: 06-05-2021

6 maja 2021
Czytaj więcej o: Informacja meteo z dnia 06-05-2021

Zawiadomienie z dnia 04-05-2021

Obwieszczenie

"Budowa urządzenia fotowoltaicznego o mocy do 1MW - elektrownia fotowoltaiczna Straszęcin 1..."

5 maja 2021
Czytaj więcej o: Zawiadomienie z dnia 04-05-2021