Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Obwieszczenie z dnia 02.07.2020

Obwieszczenie

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków dla obszarów: "Skarpa", "Przy drodze" i "Przy Wisłoce" w miejscowości Żyraków.

2 lipca 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie z dnia 02.07.2020

Obwieszczenie z dnia 02.07.2020

Obwieszczenie

o przystąpieniu do sporządzenia VII. zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Żyraków

2 lipca 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie z dnia 02.07.2020

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty

na realizację zadania:

"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żyraków w roku 2020"

2 lipca 2020
Czytaj więcej o: Zaproszenie do złożenia oferty

Sesja XVI

 

Uchwały XVI

Sesji Rady Gminy w Żyrakowie

 z dnia 22 czerwca 2020 r.

Uchwała Nr XVI/185/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie:

  • udzielenia Wójtowi Gminy Żyraków wotum zaufania.

Uchwała Nr XVI/186/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie:

  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żyraków wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.

Uchwała Nr XVI/187/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie:

  • udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żyraków za rok 2019.

Uchwała Nr XVI/188/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie:

  • rozpatrzenia petycji.

Uchwała Nr XVI/189/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie:

  • pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G.

Uchwała Nr XVI/190/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie:

  • udzielenia bonifikaty w związku ze zbyciem nieruchomości należącej do Gminy Żyraków z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Uchwała Nr XVI/191/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie:

  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie za 2019 rok.
2 lipca 2020
Czytaj więcej o: Sesja XVI

Zarządzenie 59/2020

Zarządzenie AO.0050.59.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie: powołania Dyrektora samorządowej instytucji kultury o nazwie Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie

1 lipca 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie 59/2020

Obwieszczenie z dnia 25.06.2020

Obwieszczenie

"Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 r."

30 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie z dnia 25.06.2020

Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania

Ważny komunikat dla wyborców dotyczący udziału w ponownym głosowaniu.

  1. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dokonane przed pierwszym głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r. dotyczy również ponownego głosowania w dniu 12 lipca 2020 r. (tzw. II tury wyborów). W ponownym głosowaniu pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r.

Wyborcy w kraju, którzy nie zgłosili zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu do dnia 30 czerwca 2020 r.

Wyborcy, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego mogą wziąć udział w głosowaniu w innym obwodzie, ale tylko bezpośrednio w lokalu wyborczym (nie w formie korespondencyjnej). Będzie to możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców. Zaświadczenie może być pobrane wyłącznie do czasu wysłania pakietu wyborczego.

  1. Wyborcy wpisani na swój wniosek do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania (zarówno w kraju jak i za granicą) będą ujęci w tym samym spisie wyborców  w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. Nie ma możliwości dopisania do innego spisu wyborców. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której wyborcy są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców.
  2. Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów w pierwszym głosowaniu w dniu 28 czerwca 2020 r. będą ujęte w tym spisie wyborców również w ponownym głosowaniu. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe po otrzymaniu  zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców. Ponadto wyborcy, którzy opuścili szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny lub areszt śledczy po dniu pierwszego głosowania będą mogli być dopisani do spisu wyborców przez obwodową komisję wyborczą w miejscu stałego zamieszkania, jeżeli udokumentują, że opuścili tę jednostkę przed dniem ponownego głosowania.

Jedynie wyborcy stale zamieszkali w gminie, na której obszarze znajduje się zakład leczniczy, dom pomocy społecznej, zakład karny i areszt śledczy lub oddział zewnętrzny takiego zakładu i aresztu, którzy po sporządzeniu przez kierownika tej jednostki wykazu wyborców w niej przebywających, opuścili tę placówkę, zostaną wykreśleni ze spisu wyborców sporządzonego dla tej jednostki i będą ujęci w spisie wyborców właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

30 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania

ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO

ZGŁOSZENIE

ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W KRAJU

W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R.

W GŁOSOWANIU PONOWNYM W DNIU 12 LIPCA 2020R.

30 czerwca 2020
Czytaj więcej o: ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO

Informacja meteo z dnia 26-06-2020

Informacja meteo

z dnia: 26-06-2020

26 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Informacja meteo z dnia 26-06-2020

Obwieszczenie z dnia 25.06.2020

OBWIESZCZENIE

"Zagospodarowanie odwiertu Korzeniówek 1K - Kopalnia Gazu Ziemnego Pilzno"

25 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie z dnia 25.06.2020