Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Decyzja

Decyzja

"postanawiam uznać za mienie gromadzkie nieruchomości położone w obrębie 0006 Nagoszyn gmina Żyraków oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami:..."

15 października 2019
Czytaj więcej o: Decyzja

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa chodnika w m. Góra Motyczna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Budowa chodnika w m. Góra Motyczna

15 października 2019
Czytaj więcej o: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa chodnika w m. Góra Motyczna

Protokół Nr IX/2019

15 października 2019
Czytaj więcej o: Protokół Nr IX/2019

Ogłoszenie o przetargu - Straszęcin

Wójt Gminy Żyraków

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości należącej mienia komunalnego Gminy Żyraków w m. Straszęcin.

15 października 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o przetargu - Straszęcin

Ogłoszenie - pierwszy ustny przetarg w m. Wola Wielka

Wójt Gminy Żyraków

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości należącej mienia komunalnego Gminy Żyraków w Wola Wielka

15 października 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie - pierwszy ustny przetarg w m. Wola Wielka

Ustny przetarg nieograniczony w m. Bobrowa

Wójt Gminy Żyraków

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości należącej mienia komunalnego Gminy Żyraków w m. Bobrowa.

15 października 2019
Czytaj więcej o: Ustny przetarg nieograniczony w m. Bobrowa

Zimowe utrzymanie dróg

Zapytanie ofertowe

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Żyraków w sezonie zimowym 2019/2020

14 października 2019
Czytaj więcej o: Zimowe utrzymanie dróg

Ogłoszenie - proace komisji

O G Ł O S Z E N I E

Informujemy, że wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu, Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 21 października 2019 r. (poniedziałek) o godz. 1300 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 2. Sprawy bieżące, w tym omówienie projektów uchwał w sprawach:
  1) Programu ochrony środowiska dla Gminy Żyraków na lata 2017-2021z perspektywą do 2025 r. wraz z Prognozą Oddziaływania na środowisko
  2) projektu Uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żyraków
  3) projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów , w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  4) projektu uchwały w sprawie odpłatnego przyjmowania odpadów z działalności rolniczej przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
  5) Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez Gminę Żyraków w r. szk. 2018/19
 3. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący w/w Komisji Rady Gminy w Żyrakowie

14 października 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie - proace komisji

OGŁOSZENIE

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 21 października 2019 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.
Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Rozpatrzenie petycji.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Elżbieta Drąg

14 października 2019
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE

Oferta realizacji zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci wsi Zasów i Mokre, prowadzenie szkoleń sportowych, organizacji zawodów sportowych w piłce nożnej.

11 października 2019
Czytaj więcej o: Oferta realizacji zadania publicznego