Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Informacja meteo z dnia 07-04-2020

Informacja meteo

z dnia: 07-04-2020

7 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Informacja meteo z dnia 07-04-2020

Zarządzenie 23/2020

Zarządzenie Wójta Gminy Żyraków

z dnia 18 marca 2020

nr AO.0050.23.2020 

w sprawie:powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Żyraków.

7 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie 23/2020

Ogłoszenie o zamówieniu - Zagospodarowanie parku zabytkowego w Zasowie

Ogłoszenie o zamówieniu

Zagospodarowanie parku zabytkowego w Zasowie

7 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu - Zagospodarowanie parku zabytkowego w Zasowie

INFORMACJA

Informuję,

ze zgodnie z art. 31zza ustawy z dnia  2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) - Osoby obowiązane do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym za rok 2019, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, mogą złożyć oświadczenie w terminie do dnia 31 maja 2020 r.

 

  

3 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: INFORMACJA

Petycja z dnia 02-04-2020 r.

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

3 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Petycja z dnia 02-04-2020 r.

Zarządzenie 29/2020

Zarządzenie AO.0050.29.2020

Wojta Gminy Żyraków

z dnia 03.04.2020 r.

w sprawie:  zmiany zarządzenia Nr AO.0050.13.2020 Wojta Gminy Żyraków z dnia 18 lutego 2020 r.  w sprawie ogłoszenia pierwszego otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2020 roku.

3 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie 29/2020

Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

                  W związku wyjaśnieniem Państwowej Komisji Wyborczej znak :  ZPOW-571-32/20 z dnia 26 marca 2020r. informuję o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

               Zgodnie z art. art. 182 § 5 w związku z art. 9 § 1 i 3 Kodeksu wyborczego pełnomocnik komitetu wyborczego lub osoba przez niego upoważniona musi dokonać zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych najpóźniej do dnia  10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy  urzędów gmin.

              Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych  oraz zasady powoływania tych komisji szczegółowo określa uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M. P. z 2019 r. poz. 267 i 771 oraz z 2020 r. poz. 249).

             Jednakże w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzenia ograniczenia obsługi interesantów w Urzędzie Gminy w Żyrakowie, w celu umożliwienia komitetom wyborczym i wyborcom dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, a także w celu zapewnienia możliwości przyjmowania tych zgłoszeń przez Urząd Gminy w Żyrakowie, wyjaśniam, co następuje :

 

  • zgłoszenia kandydatów na członków komisji powinny zostać przesłane ( najpóźniej do 10 kwietnia 2020r. w godzinach pracy urzędu tj. do godziny 15 00 ) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretarz@zyrakow.pl. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą ( oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu  na dokonywanie zgłoszeń );
  • w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest :
  1. uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
  2. potwierdzenie doręczenia do Urzędu Gminy w Żyrakowie zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej ( nie jest wymagany podpis elektroniczny );
  • zainteresowani będą mogli uzyskać informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń w czasie, gdy zakres przyjmowania interesantów został ograniczony pod numerem telefonów : ( 14 ) 680 71 14 lub 694  456 738.

 

Wójt Gminy Żyraków

Marek Rączka

 

3 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie 28/2020

Zarządzenie Wójta Gminy Żyraków

z dnia 02 kwietnia 2020

nr AO.0050.28.2020 

w sprawie: powierzenia prowadzenia spraw gminy Zastępcy Wójta.

3 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie 28/2020

Zarządzenie 27/2020

Zarządzenie Wójta Gminy Żyraków

z dnia 01 kwietnia 2020

nr AO.0050.27.2020 

w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie.

3 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie 27/2020

Informacja meteo z dnia 02-04-2020

Informacja meteo

z dnia: 02-04-2020

2 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Informacja meteo z dnia 02-04-2020