Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zarządzenie 48/2022

Zarządzenie AO.0050.48.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 23 maja 2022 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji wynikającej z art.37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

27 maja 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie 48/2022

Raport za 2021 rok

27 maja 2022
Czytaj więcej o: Raport za 2021 rok

Zarządzenie 47/2022

Zarządzenie AO.0050.47.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 23 maja 2022 r.

w sprawie: przedstawienia Raportu o stanie gminy Żyraków za 2021 rok

27 maja 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie 47/2022

O G Ł O S Z E N I E

Informujemy, że wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu, Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 3 czerwca 2022 r. (piątek) o godz. 1400 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 2. Analiza Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok oraz sprawozdań finansowych.
 3. Sprawy bieżące, w tym omówienie :
 4. Raportu o stanie gminy Żyraków za 2021 rok.
 5. projektu uchwały w sprawie okresowych stypendiów sportowych finansowanych ze środków budżetu Gminy Żyraków
 6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący w/w Komisji Rady Gminy w Żyrakowie

26 maja 2022
Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 3 czerwca 2022 r. (piątek) o godz. 10.30 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Rozpatrzenie skargi przesłanej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Zamknięcie posiedzenia.   

  

Przewodniczący Komisji 

Elżbieta Drąg

26 maja 2022
Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 2 czerwca 2022 roku (czwartek) o godz. 8.00 w  Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie informacji i działań Izb Rolniczych na terenie gminy Żyraków – zaproszenie przedstawiciela kierownictwa.
 3. Wydatki i realizacja zadań z zakresu rowów melioracyjnych.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

 Przewodniczący Komisji

Tomasz Duma

26 maja 2022
Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjny Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 3 czerwca 2022 r. (piątek) o godz. 11.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.

 Proponowany porządek obrad :

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wypracowanie stanowiska w sprawie udzielenia absolutorium, ocena wykonania budżetu za 2021 rok.
 3. Kontrola wydatków na zimowe utrzymanie dróg.
 4. Sprawy różne, wolne wnioski.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

 

       Przewodniczący

      Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy w Żyrakowie

        Zbigniew Waśko

26 maja 2022
Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że posiedzenie Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu 2 czerwca 2022 roku (czwartek)  o godz. 10.00  w  Centrum Kultury i Promocji
w Woli Żyrakowskiej.  

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Ocena realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Żyraków.
 3. Analiza przebiegu programu usuwania azbestu.
 4. Przegląd stanu dróg gminnych i powiatowych, oświetlenia ulicznego na terenie Gminy oraz ich oznakowania.
 5. Sprawy bieżące.  
 6. Zamknięcie posiedzeń

 Przewodniczący Komisji

   Tadeusz Orłowski

26 maja 2022
Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że posiedzenie Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie  odbędzie się w dniu  3 czerwca 2022 r. (piątek) o godz. 800 w  świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.

Proponowany porządek obrad :

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Analiza sprawozdania z pracy:

- CKiP w Żyrakowie

- Gminnej Biblioteki Publicznej

- Programu ochrony nad zabytkami.

- Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
z funkcjonowania za 2021 rok  oraz działaniach w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

 1. Komisja wyjazdowa do placówek oświatowych na terenie gminy Żyraków.
 2. Analiza i opiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy.
 3. Sprawy bieżące
 4. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji

Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych

Rady Gminy w Żyrakowie

mgr Halina Głowacka

26 maja 2022
Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E

Obwieszczenie GN.6821.25.2021.WM

Ogłoszenie

Starosty Dębickiego

wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej

26 maja 2022
Czytaj więcej o: Obwieszczenie GN.6821.25.2021.WM