Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że Sesja rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 29 maja 2020 roku (piątek) o godz. 9.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części działki położonej w Straszęcinie, należącej do Gminy Żyraków.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części działki położonej w Straszęcinie, należącej do Gminy Żyraków.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części działki położonej w Straszęcinie, należącej do Gminy Żyraków.  
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części działki położonej w Straszęcinie, należącej do Gminy Żyraków. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części działki położonej w Straszęcinie, należącej do Gminy Żyraków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Nagoszyn.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia służebności przejazdu, przechodu, przegonu przez działkę mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Mokre.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Nagoszyn pomiędzy Gminą Żyraków a osobą fizyczną.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Nagoszyn pomiędzy Gminą Żyraków a osobą fizyczną.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty w związku ze zbyciem nieruchomości należącej do Gminy Żyraków z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego gminy Żyraków w miejscowości Nagoszyn.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok nr XII/150/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/151/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żyraków na lata 2020-2022.
 19. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żyraków za rok 2019.
 20. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2019 rok”.
 21. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 22. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 23. Wolne wnioski i zapytania.
 24. Zamknięcie sesji.

 

Ze względu na zagrożenie  wirusem COVID-19 proszę, aby osoby niebędące radnymi, skorzystały z innej formy dostępu do obrad sesji tj. transmisji on-line na stronie https://gminazyrakow.pl/

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Bodzioch

22 maja 2020
Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E

Zarządzenie 26/2020

Zarządzenie AO.0050.26.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 31.03.2020 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2020 rok.

22 maja 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie 26/2020

Zarządzenie 19/2020

Zarządzenie AO.0050.19.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 10.03.2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia wyniku konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Korzeniowie.

22 maja 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie 19/2020

Zarządzenie 37/2020

Zarządzenie AO.0050.37.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 05.05.2020 r.

w sprawie: nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Żyraków prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Zasów.

22 maja 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie 37/2020

Zarządzenie 34/2020

Zarządzenie AO.0050.34.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 08.05.2020 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru zadania pn. "Budowa centrum wsi Góra Motyczna"

22 maja 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie 34/2020

Zarządzenie 41/2020

Zarządzenie AO.0050.41.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 08.05.2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie za 2019 r.

22 maja 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie 41/2020

Zarządzenie 40/2020

Zarządzenie AO.0050.40.2020

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 08.05.2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrakowie za 2019 r.

22 maja 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie 40/2020

Obwieszczenie z dnia 20.05.2020

Obwieszczenie

"zawiadamia się, że w związku z uchyleniem przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie decyzją znak: SKO.415/14/2020 z dnia 10 marca 2020 r., decyzji Wójta Gminy Żyraków znak: IiGK.6733.30.2019 z dnia 20019-12-03 ..."

20 maja 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie z dnia 20.05.2020

Obwieszczenie - Wody Polskie 19.05.2020

Obwieszczenie

Podaje się do publicznej wiadomości
że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Jaśle
"wydał decyzję udzielającą pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowego obiektu budowlanego w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisłoki..."

19 maja 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie - Wody Polskie 19.05.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze oferty

"Budowa rodzinnego placu rekreacyjnego w miejscowości Wola Żyrakowska"

15 maja 2020
Czytaj więcej o: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty